Meditácia na 31.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok po 4. pôstnej nedeli | Jn 4,43-54

separator.png

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte." Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!" Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!" On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka." Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije." A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.

separator.png

Mať dôveru v Boha. Viera je podmienka na vypočutie modlitby.

Boh ponúkol človeku, aby mu dôveroval. Prečo mám dôverovať Bohu a nie napríklad lekárom...? Ježiš povedal (stotníkovi): Choď, tvoj syyn žije!" (Jn 4,50).

Kafarnaum patril medzi tie väčšie mestá. V tom čase toto mesto, ako celé ostatné územie, patrilo pod nadvládu Rímskej ríše. V tomto meste žil istý stotník, rímsky občan, ktorý mal pod správou asi sto ľudí. Stotník mal vysoké postavenie v spoločnosti a bol pohan. Posiela židovských starších s prosbou, aby šli k Ježišovi a prihovorili sa za chorého. Každá synagóga mala svoj zbor starších, ktorý riadil záležitosti obce. Pohan bol považovaný za nečistého a stotník nechce, aby sa Ježiš poškvrnil tým, že príde za ním. Tomuto stotníkovi veľmi záležalo na svojom sluhovi. Sluha musel byť veľmi dobrý človek, keď sám stotník sa ho zastáva.

Starší prídu za Ježišom a prihovárajú sa nie za chorého, ale za stotníka a vyzdvihujú jeho čnosti. Vyzdvihujú jeho dobrotu. Zaslúži si, aby si mu to spravil, lebo miluje náš národ a postavil nám aj synagógu. Stotník má ľudí rád. Všíma si ich potreby, a preto je v spoločnosti obľúbený. Ježiš vypočuje ich prosbu a odchádza k nemu, ale za Ježišom prídu ďalší, ktorí hovoria, že stotník sa nepovažuje za súceho, aby Ježiš k nemu prišiel a hovorí, že aj on má svojich podriadených, ktorým keď niečo povie, tak oni to spravia. Tu Ježiš vyzdvihuje jeho veľkú vieru.

Stotník je pohan a uveril v Ježiša. Evanjelista poukazuje na to, že tí, ktorí ho prijímajú, nie sú zákonníci a farizeji. Tí, ktorí by mali spoznať v osobe Ježiša Mesiáša, ale oni ho nespoznávajú, ale veria mu pohania a hriešnici. Zázraky sú znamením príchodu Božieho kráľovstva. Boh je všemohúci. Stačí jedno slovo a ste zdravý.

Svätý Ján Mária Vianney povedal: "Boh je všemohúci, on môže vždy robiť zázraky a robil by ich aj teraz, ale ľuďom chýba viera."

Musí byť taká silná ako u dnešného stotníka. Stotník veril, veľmi veril a nepochyboval. Preto aj Ježiš vyzdvihol jeho vieru. Ani Izraeliti nemali takú vieru, akú mal tento pohan. Myslíte si, že teraz sa zázraky nedejú? Dejú, len treba mať vieru. Boh veľmi dobre vie, čo nám osoží. Telesné utrpenie nie je najhoršie, čo človeka môže postihnúť na tejto zemi. V utrpení človek viac cíti Božiu blízkosť, viera je živšia, kým tí, čo nič netrpia, zabúdajú na dobrého Pána Boha. Amen.

YouTube | Gloria.tv