Meditácia na 01.04.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok po 4. pôstnej nedeli | Jn 5,1-3.5-16

Neprehliadnite NOVINKY

herbar_myslienok_lubomira_stanceka_kolekcia.jpg

separator.png

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?" Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde." Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!" A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!" Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!`" Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?`" Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie." A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

separator.png
Cirkev má vzťah viery aj k predmetom.

Očakávam napríklad od zázračnej medaily, škapuliara či svätenej vody svoju spásu a uzdravenie?

Ježiš hovorí chorému človeku, ktorý už tridsaťosem rokov ležal pri Ovčej bráne v Jeruzaleme, neďaleko rybníka: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!" (Jn 5,8). Písmo sväté hovorí o uzdravujúcej vode. Ezechiel píše o uzdravujúcej sile vody v rybníku Betsata. To nebola prirodzená sila vody. Mohli by sme ju prirovnať k účinkom vody v dnešných Lurdoch, kde sa odohralo mnoho nevysvetliteľných uzdravení - na základe ponorenia chorého človeka do tejto vody. V knihe Lurdy maják atómového veku, sa píše o týchto udalostiach nie v zmysle povrchnom, pretože každý prípad prešetruje komisia lekárov a lekári nemusia byť veriaci. Keď Cirkev dá doklad o nevysvetliteľnom uzdravení, je to vydané po dôkladnom prešetrení. Teda nič povrchné, vymyslené.

Chorý leží v stĺporadí pri rybníku, kde prišiel alebo sa dal priniesť, aby sa uzdravil vo vode, ktorá vracia zdravie. Nemal však nikoho, kto by ho do tejto vody, keď sa zvíri, to znamená, keď na chvíľu získa uzdravujúcu silu, preniesol. Bolo to čosi zvláštne. Voda v rybníku po zvírení uzdravila len jedného, a to prvého, ktorý do nej vstúpil. Tento chorý je preto smutný. Keď sa ho Ježiš pýta, či chce byť zdravý, chorému svitne nádej. Chorý však vidí iba choré telo a Ježiš mu chce dať svoju spásu. Chorý si myslí, že Ježiš ho chce tam zaniesť, ale Ježiš sa nechce stať ošetrovateľom. On chce uzdraviť svojím slovom. Chorý sa neuzdravil za pomoci zázračnej vody, ani za pomoci nejakých osvedčených praktík, ale Ježišovou láskou. Toto ho malo priviesť k tomu, aby hľadal Ježiša i spásu. Ježiš, ktorý mu uzdravil telo, môže mu uzdraviť i dušu. Tak chápeme i Ježišove slová, ktorými ho napomína: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie" (Jn 5,14).

Naša viera nie je založená na sile posvätených predmetov. Tieto predmety, ako sú škapuliare, agnušteky, medailónky, sú iba viditeľné predmety, ktoré majú v našom vnútri vzbudiť a udržať si vieru v moc a silu učenia Ježiša Krista. Keď berieme do rúk takéto predmety, nepodliehajme vtedy poverám, magickým čarom, veď naša zbožná úcta k týmto predmetom má len prehĺbiť našu závislosť na Bohu. Je rozdiel, ak niekto nosí na krku krížik, alebo na prste ruženec s tým úmyslom, že vzýva Boha o pomoc a ochranu, ako ten, čo nosí tieto predmety pri sebe ako talizman pre šťastie či úspech. Nech tieto predmety nám pripomínajú spásu našej duše. Nech nám však pomáhajú duchovne rásť, napredovať v plnení Božích a cirkevných príkazov. Áno, nesmieme ľahkovážne provokovať, ale nesmieme ani pasívne rezignovať pri prístupe napríklad k ružencu a podobne. Užívajme tieto a podobné veci s rozvahou pre spásu našich nesmrteľných duší. V týchto veciach sa podriaďme disciplíne Cirkvi a pritom sa presvedčíme, že to bude len na osoh veci a našej spásy. Amen.

YouTube | Gloria.tv