Meditácia na 25.04.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok vo Veľkonočnej oktáve | Jn 21,1-14

viac o LÁSKE

separator.png
Učiť sa pravej láske. Veľkonočná doba nám na Petrovi pripomína pravú lásku.

Každý človek túži po láske. Niekto viac, nástojčivejšie, častejšie, iný ticho, bez slov, s prosbou milovať, byť milovaný. Láska je najväčším požehnaním pre človeka. Preto ľudia veľmi túžia po láske. Nie iba človek túži po láske. Boh, ktorý je láska, túži, aby bol svojím stvorením - človekom, milovaný. Všetko, čo Boh robí, je prejav jeho lásky. Všetko, čo Boh očakáva, je láska. Boh ani po hriechu človeka, neprestal milovať človeka.

Pri treťom zjavení sa apoštolom, pýta sa Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo" (Jn 21,15)? Zdajú sa nám tieto slová bezduché? Nepotrebné? Zbytočné? Prečo tieto slová sú adresované Petrovi? Čo nám a ľuďom až do konca čias majú pripomínať? Po tretej odpovedi apoštola Petra v prítomnosti ostatných apoštolov, v ktorej Peter vyznáva: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád" (Jn 21,17), Petrovi Ježiš hovorí: „Pas moje ovce!" (Jn 21,17). Peter dostáva poverenie pastiera, ktorý pre spásu ľudí, ktorých má loviť, nie ako ryby, ale privádzať ku Kristovi. Ježiš týmito slovami Petrovi i prítomným apoštolom pripomína, že k poslaniu pastiera, ktorý robí všetko z lásky k bratom a sestrám, neodmysliteľne patrí služba. Najväčšie prikázanie je príkaz lásky. Láska k Bohu, blížnemu i k nám samým, má byť každodenná, nie iba povinnosť ale aj úloha. Cirkev musí a má a chce - učiť láske. Tak plní vôľu Krista. Láska je základ pre nasledovanie Krista a raz získanie večného života. 

Na pobreží Genezaretského jazera, v Tabghe, kde sa nachádza kostol primátu svätého Petra, je v blízkosti tohto kostola postavená socha odovzdávania primátu Petrovi. Apoštol kľačí pred Ježišom, jednou rukou nesmelo siaha po palici, ktorú mu Ježiš podáva a druhú ruku dvíha smerom ku Kristovi. Celá pozícia Petra je veľmi dynamická, Peter na jednej strane preberá prvenstvo, na druhej však sa celý chveje a prosebne dvíha druhú ruku ku Kristovi, akoby ňou chcel naznačiť svoju prosbu o pomoc. Táto socha nám pripomína poslanie, ktoré má aj v dnešnej dobe pápež ako nástupca apoštola Petra a zástupca Ježiša Krista. Láska k Bohu to je prvý krok k šťastiu človeka. Peter z evanjelia je príkladom. Zradil, ale vrátil sa späť. Pravá ľútosť za osobné i spoločné hriechy, slzy pokánia pomáhajú aby nám bolo odpustené Bohom i ľuďmi. Modlitba navzájom za seba, pomáha upevniť lásku medzi nami. Tu je výzva, aby sa manželia spolu modlili, modlili navzájom za seba. Potrebné je, aby sa v rodinách spoločne modlilo. Malo by byť samozrejmé, že deti sa modlia za rodičov a rodičia za deti. Modlitba za susedov, spolupracovníkov, súrodencov... pomáha budovať priateľstvo, lásku medzi ľuďmi.

Ježiš aj nás sa pýta ako Petra: „Máš ma rád?" (Jn 21,17) - MÁM. Amen.

YouTube | Gloria.tv | Daily Motion