Meditácia na 13.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5,27-32

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!` No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!` No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží."

separator.png
Pozor na tabu

Cirkev má záujem o dušu a spásu každého človeka. Aj dnes reaguje na problémy dnešného človeka. Že niekedy mlčí, to neznamená, že je zastaralá, konzervatívna či nemoderná, že veci nerozumie. Že ostro vystupuje proti antikoncepcií, potratom a masovokomunikačným prostriedkom, časopisom, filmom,... nechráni tým šťastie človeka, rodiny, národa?

Iste nikto z nás nie je pohoršený tým, čo Pán Ježiš hovorí v evanjeliu a nad tým, že sa chceme jeho slovám dnes venovať. „Počuli ste, že bolo povedané: -„Nescudzoložíš?" (Mt 5,27)!

Pán Ježiš „na hore" vyhlásil v blahoslavenstvách novú spravodlivoť ako program: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha" (Mt 5,8). Svoje slová Ježiš ďalej rozvíja, vysvetľuje a učí. Pritom vychádza z Mojžišovho zákona. Vieme, že kresťanstvo v mnohom vychádza zo židovstva. Zákon dal človeku Boh cez Mojžiša na hore Sinaj, ako poriadok na celý život. Mal človeku ukazovať smer životnej cesty. Vyjadroval vôľu Božiu. Ľud sa zaviazal plniť zákon. Pán Ježiš prišiel, aby nezrušil zákon, to by povedal, že zákon je neplatný. Učenie, ktoré Ježiš hlása, nie je celkom niečo nové. Novosť Ježišovho učenia spočíva v tom, že povedal s definitívnou platnosťou, ako treba naozaj uskutočňovať Božiu vôľu. V Starom Zákone je nad Božou vôľou akoby závoj. Ježiš tento závoj odstránil.

V Dekalógu šiesty príkaz mal chrániť a zabezpečiť manželstvo pred jeho narušením. „Nezcudzoložíš", zaväzovalo tak muža, ako aj ženu. Časom výklad zákonníkov viac sa prikláňal na stranu muža. To neznamená, že Starý Zákon o týchto veciach mlčal. Odsudzoval krvismilstvo, homosexualitu, spolužitie zo zvieraťom (por. Lv 20,10-21), prostitúciu (Sir 9,6) cudzoložstvo (Dt 20,14), znesvätenie panien (Dt 22,15)... A už vtedy, nie teda až Ježiš, zakazoval cudzoložstvo (Dt 20,17). Pán Ježiš zásadne vystríha pred zvádzaním na hriech. Tým sa poukazuje, že všetko, čo odtŕha človeka od Boha a to je jedno či oko, alebo ktorýkoľvek úd tela, že údy nie sú zlé, oko nie je zlé, máme sa varovať hriešnej žiadostivosti.

Ježišove slová znejú tvrdo, ale sú pravdivé a správne. Aj keď pokušeniu sa žiadny dospelý a zdravý človek nevyhne, ešte nemusíme mať strach. Nie sme totiž odkázaní v zápase - pokušení, čo ešte nie je hriech, sami na svoje vlastné sily, veď Boh nám v tej chvíli ponúka pomoc Ducha Svätého.

Žijeme len raz. Čo sa v tejto oblasti raz pokazí, už sa nemusí dať opraviť. Vidíme to na slobodných mamičkách - ešte deťoch. Nechceme predsa, aby deti mali deti. Aj neveriaci človek, už nehovoriac o veriacom, má predsa cit pre krásu, pokoj, radosť od Boha. Rázne odstráňme z nášho okolia všetko - veci i ľudí, čo sú nám zvodcami na hriech. Amen.

YT | GTV | DM