Meditácia na 15.06.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Najsvätejšej Trojice | Jn 16,12-15

separator.png

viac o Najsvätejšej Trojici sa dozviete v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka, alebo kliknite sem

separator.png

Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom

Tajomstvo neznamená, že nemôžeme Boha poznať, zažiť, milovať...

Uvedomujete si, koľko je tajomstiev okolo nás? Dnes si v Cirkvi pripomíname a oslavuje hlavné tajomstvo kresťanského života, je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe, ktorý je zdrojom všetkých ostatných tajomstiev viery, čiže jedného Boha v troch božských osobách. S takou samozrejmosťou my veriaci hovoríme slová modlitby: „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen."

Snáď dnes po homílii pri slovách Kréda si viac uvedomíme, že nie je ľahké a jednoduché hovoriť o tajomstve Najsvätejšej Trojice, kde Ježiš a Otec sú rozličné osoby a predsa sú jedno. Čo máme od Syna, taktiež máme od Otca a máme to skrze Ducha. Môže sa nám zdať, že je najmenej šťastné robiť pokus o popis, ako je to v Bohu. A predsa Písmo sväté nám hovorí, ako Boh s nami zaobchádza, aký je vzťah Pána Ježiša a Otca, i Ducha Svätého a tak nás Písmo uvádza k pochopeniu vnútorného života Boha, aspoň v určitej miere.

Pán Ježiš pri poslednej večeri, keď vedel, že prišla jeho hodina, povedal učeníkom aj slová: „... veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy..," (Jn 16, 12-13).

Učiteľ v škole musí primerane chápaniu žiakov prispôsobiť výklad. Ak by zvolil vyšší štýl, používal pre žiakov nezrozumiteľné slová, žiaci by učiteľa počuli rozprávať, ale by mu nerozumeli. Dá sa poznamenať - škoda námahy učiteľa a zbytočného trápenia žiakov. Pán Ježiš počas verejného učenia zástupom, ale najmä apoštolom nielen rozpráva o svojom a našom Otcovi, ale aj o sebe a jeho vzťahu k Otcovi, napríklad „ja a Otec sme jedno" (Jn 10,30), alebo „ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca" (Jn 10,15), alebo „ v dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto (Jn 14,2)?! Ježiš učí, osvetľuje, poukazuje predkladá najzákladnejšie a najpodstatnejšie slová o hierarchii právd.

Pán Ježiš nie je iba teoretik, ale aj ukazuje svojím životom vzťah k Otcovi. A rovnako sám Boh Otec počuteľne i viditeľne prejavuje svoj vzťah k svojmu Bohu Synovi. V celých dejinách spásy vidíme, ako sa jeden a pravý Boh zjavuje ľuďom. Bol by človek schopný vymyslieť to, ako sa Boh zjavil nám ľuďom? Pri krste v rieke Jordán sa odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Pán Ježiš v ľudskom tele, čiže nám podobný vo všetkom okrem hriechu, prijíma krst od svojho predchodcu svätého Jána Krstiteľa a vtedy prehovoril Boh Otec: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie" (Lk 3,22). Evanjelista svätý Lukáš ešte napísal: „Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica" (Lk 3,21).

Nikde v Novom zákone nie je Najsvätejšia Trojica definovaná, za pomoci textov Písma a Ducha Svätého, môžeme nahliadnuť do vnútorného života Boha a mať aj účasť na Jeho živote. Otázok je mnoho. Mnohé odpovede o živote jedného Boha v troch osobách sú od prvých čias kresťanov pre nás pokladom. Poznať celkom Boha človek nemôže. A predsa sám Duch Svätý nás postupne vedie k pravde, teda spája nás s Otcom a Synom, teda s tými, ktorí ku nám hovoria. Potrebujeme si ujasniť, že človek nemôže Boha poznať ako nejakú vec medzi inými vecami. Boh je však niekto, teda osoba s ktorou môžeme prísť do kontaktu. Preto zo zjavenia vidíme, že každá osoba sa nám dáva poznať, ak ju máme poznať. Požime prirovnanie. Ak sa s nejakým človekom nestretávam, nehovorím s ním, môžeme takého človeka poznať? Nie! Nech by sme robili z našej strany čokoľvek, nepoznali by sme ho. Boh sa nám sám dáva poznať pôsobením Ducha Svätého. Poznať Boha je dar.

Zo Starého zákona vieme, že Vyvolený národ poznával Boha ako stvoriteľa, ako sudcu, ako otca, ako múdrosť samú, a najmä predpovedaného a očakávaného Mesiáša. V Novom zákone Pán Ježiš predstavuje všetky tri osoby - jedného Boha.

My ľudia a kresťania nemôžeme podať logické a vedecké vysvetlenie pravdy o Bohu v troch osobách, ale kresťan môže trojjediného Boha poznávať. Pán Ježiš hovorí o vážnej podmienke z našej strany: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14,23). Ježiš nám toto tajomstvo oznámil nie aby sme mu rozumeli, ale aby sme naviazali osobný kontakt s jednotlivými osobami. Vďaka Kristovi sme nadviazali osobný kontakt lásky s Bohom Otcom, ale aj Duchom Svätým a taktiež s Božím Synom. S každou Božskou osobou môže človek viesť samostatne dialóg lásky. Človek môže a má Boha Otca volať otcom, Boha Syna bratom a svoj vzťah k Bohu uskutočňovať cez lásku Ducha Svätého.

Keď spievame pri svätej omši po prefácii v eucharistickej modlitbe na oslavu Boha: Svätý, Svätý, Svätý, Pán Boh všetkých svetov..., máme možnosť adorovať ako Mojžiš, keď počul Boží hlas z horiaceho kra. Vtedy bol Mojžiš plný strachu. Tu je ponúknutá príležitosť k osobnému zaangažovaniu človeka k oslave Boha. Naša oslava Boha, Bohu nič nepridá, pretože Boh má svoju oslavu v najvyššej možnej hodnote. Človek, keď urobí všetko, čo od neho Boh žiada, získava od Boha milosti, ktoré mu umožňujú viac osláviť Boha a tak rastie v láske. Láska k Bohu stáva sa človeku nevyhnutnou podmienkou pre večný život. Je správne, keď spolupracujeme na láske, ktorou nás Boh v jednotlivých osobách oslovuje.

Profesor na konzervatóriu na jednom seminári dal za úlohu študentom vrúcne objať svojho otca, keď prídu domov na víkend. „To nemôžem," bránil sa jeden. „To by bola jeho smrť." „Ale môj otec vie, že ho mám rád," hovoril druhý študent. „Aspoň to budeš mať a streli jednoduché", poznamenal mu profesor. „Nič ti nebráni to urobiť." V pondelok a sa prekvapene si rozprávali o tom čo zažili. „Môj otec sa rozplakal," povedal jeden. A ďalší povedal: „Je to zvláštne. Môj otec mi poďakoval."

Keď vieme pochopiť reakciu otca, ktorý dal prirodzený život synovi, že bol za prejav lásky vďačný synovi, o čo viac môžeme očakávať viac lásky, milostí, darov od Najsvätejšej Trojice my, keď vieme, že „Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom" (1 Jn 4,16). Tajomstvo Najsvätejšej Trojice neznamená, že vo svojom živote nemôžeme Boha nielen poznať, zažiť, milovať, ale realizovať tajomstvo, o ktorom hovorí Krédo vo svojom živote. Kristus je moje dieťa, manželka, manžel, otec, matka, brat, sestra... - s ktorým ma spája ... Kristus to je moja práca, ktorou si mám získať nielen na živobytie, ale aj prostriedok zásluh pre večný život. Pri myšlienka na tajomstvo Najsvätejšej Trojice si uvedomujem, ako musím žiť, keď viem, že Boh je aj mojím Sudcom. Uvedomujeme si, že mojou povinnosťou na zemi je, že Boha mám milovať, poznávať, a Bohu slúžiť.

Boh - to nie je tajomstvo len rozumu. Boh je aj Bohom milosrdným, Bohom lásky, Bohom pokoja, Bohom spravodlivým, Bohom pravdy,... „Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol", takýto titul dal spisovateľ André Frosard jednej svojej knihe. A zaiste tak cítil, po svojom osobnom stretnutí so svojím Bohom, keď urobil všetko, čo od neho Boh očakával. Čo máme robiť, aby sme zažili Boha a taktiež aj seba samého, nájdeme odpoveď v životopise svätého Antona. Ten po štyridsiatich rokoch pobytu na púšti volá: „Pane, kde si? Už štyridsať rokov ťa hľadám! A vtedy vo svojom srdci Anton počul tichý hlas: „A ja som už štyridsať rokov s tebou."

Boh nás pozná, pretože „verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, prvého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom... Tieto slová hovorme keď začína deň, ale aj deň nimi ukončíme. Vracajme sa k ním, keď máme vydať svedectvo viery pred ľuďmi, ale rovnako, keď na nás útočí pokušenie, sveta, diabla a tela. Šepkajme tieto slová, keď nás napĺňa úžas nad dielami Boha. Modlíme sa ich, keď myslíme na smrť. A taktiež, keď si plníme svoje stavovské povinnosti..

Stretávame sa s tajomstvami. Boh je však naše tajomstvo lásky, náš cieľ, náš život. Amen.

YT | GTV | DM