Meditácia na 11.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10,16-23

separator.png

viac o POVOLANÍ sa môžete dočítať tu

separator.png
Žatva je veľká. Všetci sme apoštolmi Ježiša Krista.

Šíria sa svetom rôzne mienky na problematiku kvality či kvantity kňazov. Jedni hovoria, že je lepšie mať menej kňazov, ale kvalitných, iní zastávajú názor, že je potrebné mať ich viac, aby nikomu nechýbala možnosť nájsť svoju cestu k Bohu. „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov" (Mt 10,16).

Okrem Dvanástich Pán vysiela i sedemdesiatich iných učeníkov a vyšle ich po dvoch, aby ich svedectvo bolo vierohodnejšie podľa židovského práva pre svedectvo. V každom prípade boli učeníci vo svojej misijnej funkcii rozlíšení od ostatných. Ježiš ich „určil", prenáša teda na oficiálnu úlohu a kazateľské splnomocnenie, a posiela ich ako zástupcov a pomocníkov, pretože žatva je tak veľká a robotníkov je málo. Majú prosiť Pána žatvy, aby poslal viac robotníkov. Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili po svojom návrate o svojej úspešnej misii, v ktorej priebehu vykonali Ježišov príkaz uzdravovať nemocných a zvestovať a dokonca v Ježišovom mene vyháňali zlých duchov.

Každý z nás je povolaný k svätosti, a to skrze pôsobenie osobitnej Božej iniciatívy, ktorou si Boh niektorých vyvolí, aby jeho Syna Ježiša Krista nasledovali viac zblízka a stali sa tak jeho služobníkmi a svedkami. Takže všetci máme Ježišom zadanú celoživotnú úlohu byť jeho apoštolmi. Vďaka povolaniu sa človek stáva súčasťou dejín. Povolanie nie je len osobnou záležitosťou, ale má na ňom účasť celé kresťanské spoločenstvo. Cirkev podnecuje spoločenstvá veriacich k tomu, aby sa ešte s väčšou horlivosťou modlili za to, aby Pán poslal robotníkov do svojej žatvy.

Obraciam na vás všetkých s otázkou: Prečo by sme takúto iniciatívu nemohli urobiť aj v našej farnosti? Teda vyzývam všetky matky, ženy ale aj mužov, aby ste sa „chopili" iniciatívy a vyprosili aj pre našu farnosť nové duchovné povolania. K svojej úlohe byť apoštolom dneška, okrem pochybnosti, žeby Boh mohol aj cez nás zjavovať seba všetkým ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme, cestujeme, študujeme, môžeme pridať aj prosbu smerom k nebu, aby nás Boh denne pripravoval na úlohu svedčiť o ňom svojím životom, ako to robil Ježiš svojim učeníkom. Môže to byť napríklad zvolanie: Pane, daruj mi odvahu a vytrvalosť svedčiť o Tebe okoliu. Zároveň nezabudnime na modlitbu za kňazov, obzvlášť za tých, ktorí mi vyslúžili sviatosti a denne slúžia svätú omšu v blízkosti môjho bydliska. Amen.

YT | GTV | DM