Meditácia na 17.07.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11,28-30

separator.png

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

separator.png

Učme od Ježiša. Žiť príkladným životom.

Môžeme my veriaci hovoriť o nepríjemnej viere? Môže byť nám viera nepríjemná? Ježiš nepatrí medzi tých, ktorý by menil učenie, odvolával svoje slová, pýtal sa nás na mienku či názor, aby niečo vylepšil zdokonalil či vynechal vo svojom učení. Aj dnes platia slová: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké" (Mt 11,30).

Všimneme si zámeno "moje". Ježiš kladie požiadavku „vziať na seba jarmo", ktoré sa v nijakom prípade nedá porovnať s požiadavkami, ktoré na človeka kladie Zákon. Tento imperatív celkom vyrastá z indikatívu predchádzajúcich slov „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním" (Mt 11,28). Je vidieť, že Ježiš nežiada bez toho, že by vopred nedaroval. On daruje tak, aby človek mohol splniť požiadavku, ktorá nasleduje zo sily darovaného. A v samej požiadavke je opäť zasľúbenie i sila.

Všimnime si slovo "jarmo". Je to nástroj, ktorý umožňuje zvieratám ťahať náklad. Tento obraz odkrýva viac právd. Jarmo je určené na prácu. Ježiš vyžaduje prácu od svojho učeníka. Učeník len vtedy je učeníkom, keď nežije len pre seba. Učeník má znášať všetko, čo mu určil učiteľ. Jarmo je nástroj, ktorý uľahčuje prácu. Vieme si predstaviť prácu zvieraťa bez jarma? Jarmo pomáha. A jarmo, na ktoré poukazuje Ježiš, uľahčuje veriacemu prácu a až on - Ježiš, robí človeka schopným vykonávať jeho poslanie. Jarmo jednoznačne určuje cieľ pre toho, kto ho ponesie. Zviera bez jarma by nedošlo do cieľa. Ale ten, kto vedie zviera pomocou jarma, dovedie zviera do cieľa. Pomocou jarma Boh vedie kresťana k jasnému a správnemu cieľu. Možno si predstaviť dvojité jarmo. Dve zvieratá v jednom jarme ľahšie ťahajú náklad. Možno toto prirovnanie vysvetliť, že Ježiš kráča spolu s nami a pomáha nám znášať bremeno. On nás učí byť jeho nasledovníkmi s „tichým a pokorným srdcom". Vľúdnosť a pokora v živote Pána Ježiša sa stáva všetkým, čo sa rozhodnú vziať jarmo evanjelizácie - posilou. Kto príjme imperatív Krista, nadobudne vo svojom srdci pokoj. Ten pokoj nie je síce navonok vždy hneď zjavný, veď aj učeník vo svojej dobe, poznačený znakmi doby, nemusí sa vždy ubrániť tlakom. Keď vytrvá s Ježišom dostáva pokoj duše. To je dar Krista, ktorý mu pomáha niesť jarmo života.

Jarmo nie je prebytočná vec, ani vec, čo zavadzia, ale je veľmi užitočné. Užitočné pre toho, kto ho nesie, pretože mu dáva oporu, pomoc, cieľ a zmysel jeho života. Je však užitočné aj pre vec Krista Pána, ktorý buduje svoje kráľovstvo s týmito „ľuďmi s jarmom". Text evanjelia hovorí rečou o tom, že všetko čo robíme pre svojho Ježiša, nie je len naša záležitosť, naša práca, naša námaha, ale je to aj dar, ktorý nám dáva Ježiš. Zvlášť preto si uvedomujeme v slovách dnešného evanjelia slovo "milosť". Bez Božej milosti čo dokážeme? V živote kresťana jarmo nemôžeme chápať ako niečo zotročujúce. Naopak! Kresťanstvo prináša človeku to, čo svet nemôže dať. Amen.

YT | GTV | DM