Meditácia na 19.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 12,14-21

separator.png

Viac o BOHU / Ježišovi /Duchu Svätom sa dozviete tu.

separator.png

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy."

separator.png

Kristus osobnosť. Kristovi nepriatelia nevedia kto je Kristus.

Máte nepriateľa, neprajníka, človeka, ktorý Vás nemôže vystáť? Čo s ním, s nimi? Nesprávame sa podobne my ku niekomu? Ježiš je Syn Boží a mal, má a bude mať nielen priateľov, ale i nepriateľov. Niektorí z nich mu striehli aj na život. Čítame: „Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zabiť" (Mt 12,14).

Nebol to len Herodes, Pilát Annáš... ale i farizeji, zákonníci a iní. Ježiš sa im stal výčitkou svedomia, konkurenciou... A tak je to i dnes. Komu Ježiš chcel či chce zle...? Nikomu! Jedni ho bičovali, iní ukrižovali a dnes mnohí ho nepoznajú i poznajú, a berú do úst jeho meno nadarmo. Vysmievajú sa z Ježiša a nevedia prečo, z čoho, jednoducho im prekáža. Osobnosť Pána Ježiša je významná. Ako osobnosť Pán Ježiš - budúci Mesiáš, bol významný aj pred jeho narodením. Sám Pán Ježiš to potvrdzuje v evanjeliu slovami, keď cituje proroka Izaiáša: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil...." (Mt 12,18).

Prečo si tieto slová vzťahuje na seba, vysvetľuje evanjelium: „Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš" (Mt 12,15-17). Izaiášove slová sú časťou piesne, v ktorej starozákonný spevák spieva o budúcom služobníkovi Pánovom. Katolícki exegéti, ale i mnohí ďalší veriaci učenci, zastávajú dodnes mienku, že služobník Pánov, o ktorom sa v týchto piesňach hovorí, je Mesiáš - Ježiš Kristus. O Mesiášovi vykladali už aj starovekí Židia. Tak ich vykladá chaldejský targúum, talmud, ale aj mnohí iní. Môžeme povedať, že všetko, čo o Sluhovi Pánovom hovoria piesne, dopodrobna sa splnilo na Ježišovi Kristovi. Podobnosť medzi Sluhom Pánovým a Ježišom Kristom je taká veľká, že ju nemožno neuznať. A okrem Pána Ježiša nieto nikoho, kto by mohol stelesňovať osobu, vyspievanú a vykreslenú týmito ťahmi.

Osoba Mesiáša je Izaiášovi známa a často nám ju predstavuje vo svojich proroctvách. Ježiša farizeji chcú zabiť. Preto sa Ježiš sťahuje do úzadia, a zároveň dáva príkaz tým, ktorých uzdravil, aby mlčali. Robia to naopak. Preto sa Pán Ježiš dostáva do ťažkostí, a to je aj príčina, prečo neskôr žiadajú pre neho výrok smrti od Piláta. Je to zvláštne, že takýto málo závideniahodný život, ktorý musel viesť Pán Ježiš, stal sa stredobodom pozornosti a zmyslu života pre ľudí až do konca čias. Týmto je preniknuté evanjelium - radostná zvesť. Počínanie nepriateľov Krista pochopíme, keď smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša chápeme vo svetle Božieho zjavenia.

O Ježišovi platia slová: „Nebude sa škriepiť, ani nebude kričať... Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí..." (Mt 12,19-20). Cítime, že i toto patrí nám Čo naša pokora? Dokážeme vidieť v správaní a v počínaní druhých niečo dobré? Neuhasíme pohŕdaním, odmietnutím u druhého pokus o dobro? Skutočne sme žiakmi Pána Ježiša? Vieme byť aj ticho a vieme aj mlčať? Amen.

 YT | GTV | DM