Meditácia na 21.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 12,38-42

separator.png

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

separator.png

Znamením je Ježiš. V čom a ako je Ježiš znamením.

Viac ľudí vyhľadáva veštcov či jasnovidcov. Prečo? Chcú vedieť, na čo od Boha nemajú právo. Čo bude a ako to dopadne....? Smrdí to i kriminalitou. Ježiš učí o viere v pravde a láske, čo je na osoh človeku. Od Ježiša v evanjeliu "niektorí zákonníci a farizeji" žiadali: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba" (Mt 12,38).

Prorok Jonáš bol poslaný do Ninive s jasným poslaním. Neuposlúchol a tak sa dostal za búrlivých udalostí - do brucha veľryby. Bol v ňom tri dni. Tu Ježiš hovorí, čo bude s ním. Jeho smrť bude trvať tri dni v útobach zeme. Nechápali ho. Dnes vieme, že tak sa skutočne stalo. Ježiš v piatok zomrel a v sobotu vstal z hrobu. Ježiš sa stal znamením do konca čias. Uveriť Kristovmu zŕtvychvtaniu je najväčšie znamenie čias. To je jediné a jedinečné znamenie, ktoré obohatí každého človeka. Je väčšie ako Jonášov prípad a viac ako počínanie kráľovnej z juhu, čo prišla počúvať múdrosť Šalamúna. Ježiš je "väčší ako Šalamún" (Mt 12,42).

Uveriť v božstvo, v moc Krista je tým pravým a najcennejším znamením po všetky časy. Iné, väčšie, cennejšie, bez hriechu človek nedostane od Boha. Všetko ostatné môžeme pripisovať náhode a iným okolnostiam či spojeniu s diablom. Niektorí ľudia siahajú nielen pre zábavu, aby si pohrali s inými. Je to nie čestné. Vo veľkým veciach je to proti učeniu Ježiša, teda hriešne. Jedine Boh vie, čo bude a ako. Boh môže určitým ľuďom pre ich lásku k Bohu - svätosť, čo-to oznámiť. Nikdy to svätec nemá preto, aby tým zarábal peniaze, či iný honorár. Božia láska je znamením, aby sne sa odovzdali do Božej vôle: „Buď vôľa Božia", kresťania sa modlia a tak prijímajú Ježiša ako dar Otca pre ľudí.

Čo-to nás zvádza. Podnecuje sa naša túžba vedieť niečo do budúcna, čo človek nemá vedieť, čo sám Boh v pravom čase zverejní. Máme sa učiť prijímať Boha ako svojho Pána s celým našim odovzdaním sa. Ježiša nemožno zrovnávať s Jonášom. Ježiš je Boh a Jonáš bol človekom. Rovnako bol človekom Šalamún i kráľovná z juhu. Naša viera sa prejavuje aj našou rozumnosťou od Ducha Svätého, ktorý dopĺňa dnes, čo potrebujeme k spáse svojich duší. Boha nikto nevidel, iba Syn Boží nám prišiel oznámiť všetko, čo potrebujeme ku spáse.

Ježiš nám oznámil všetko potrebné pre našu spásu. Keby sme to, čo vyhľadávame u veštcov, či iných ľudí s údajnou mocou jasnovidca, mali vedieť, poznať, bol by nám to povedal. Amen.

YT | GTV | DM