Meditácia na 26.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,24-30

separator.png

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?` On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.` Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?` On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.`"

separator.png
Zlo a dobro - memento života

Kto z nás nepozná boj dobra so zlom? Zvykneme čítať rozprávky deťom, ktoré sa končia víťazstvom dobra nad zlom, Veríme, že Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Dobro a zlo môže vedome a dobrovoľne konať jedine človek. Matúš v podobenstve Pána Ježiša o pšenici a kúkoli, i horčičnom zrnku poznamenáva: Ježiš „bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta" (Mt 13,34-35;Ž 78,2).

Cirkev podobenstvom, v ktorom hospodár dáva rásť kúkoľu vedľa pšenice pripomína, že Cirkev vždy pozostávala z hriešnikov a svätcov. Kde je deliaca čiara medzi dobrom a zlom? Niečo niekde začína, a to čo začalo, aj skončí. Aj v Cirkvi je čas sejby a žatvy. Sejba je život každého človeka naplnený jeho hodnotami. Žatva nastane v deň súdu, kedy dôjde k vytriedeniu dobra od zla. To, že niekto je pokrstený, že sa hlási k Cirkvi, Kristovi, nie je prejavom, že si počína ako kresťan. Podstatné je, že plní vôľu Božiu. Nie všetci, čo žijú v Cirkvi, sú vyvolenými a natrvalo zabezpečenými. Aj keď je Boh trpezlivý, zhovievavý - o čom hovorí podobenstvo o dobrom semene a kúkoli, že hospodár nedovolí sluhom, aby počas rastu pšenice povytŕhali kúkoľ, ktorý do pšenice zasial nepriateľ. Hospodár sa vyjadruje jasne: "V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly" (Mt 13,30).

Podobenstvá majú svoj význam. Ježiš vysvetlil, že roľa je svet. Po dedičnom hriechu svet je vo vojnovom ťažení dobra so zlom. Boh viackrát ľuďom prejavil vôľu, aby nepáchali zlo. Cirkev je tiež roľa, na ktorej rastie pšenica i kúkoľ vedľa seba. Sv. Augustín sa pýta: „Koľko ovečiek je vonku a koľko vlkov je vo vnútri?! Boh chce, aby sme boli deťmi svetla, ovečkami v košiari Cirkvi, pšenicou. To je vtedy, keď chceme, keď spolupracujeme s Bohom, jeho darmi, milosťami. Boh ľudí nedelí na dobrých a zlých, ale každý človek sám o sebe rozhoduje. Pri tom všetkom by sme sa nemali opovážlivo spoliehať na Božie milosrdenstvo. Boh chce povedať, že zlí sa majú vrátiť späť k nemu, a dobrí im majú pri tom pomáhať. Takto sa buduje na zemi Nebeské kráľovstvo. Dobro v čistej podobe nejestvuje vo svete ani v našom osobnom živote, ani v Cirkvi. Nikto nemáme právo niekoho súdiť. Máme však konať dobro. Boh ho prijíma od nás nie preto, že my sme dobrí, ale preto, že On je dobrý a že Ježiš zomrel za nás všetkých. 

Pomôž nám zachovať tvoje slová: „Nesúďte!" Pretože my prosíme o milosrdenstvo, aby sme neboli súdení. Veríme, že ty si Spravodlivý, chceme verne plniť to čo od nás žiadaš. Amen.

YT | GTV | DM