Meditácia na 05.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 14,22-36

separator.png

Viac o VIERE sa dočítate v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka tu

separator.png

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!" A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!" Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: „Poď!" Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!" Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!" Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

separator.png

Viera. Potrebujeme rásť vo viere.

Otec Augustín Záň rozpráva túto udalosť: Bolo sparné odpoludnie a na brehu jazera sa mnohí kúpali. Niektorí sa ochladzovali nielen vodou, kúpaním, ale aj pivom, ktorého sa tam hodne minulo. Jedného, ktorý už mal viac pív v sebe, začalo brať na nafukovačke od brehu. Zľakol sa viac, ako bolo treba a začal kričať o pomoc. Neďaleko sa so svojími priateľmi kúpal kňaz. Keď počul volanie o pomoc, priplával k volajúcemu. Zistil, že voda tam nie je ani po pás. Postavil sa k volajúcemu a z celého príbehu bolo viac smiechu ako nebezpečia. Chudák, stratil vieru a myslel si, že sa topí.

Stávajú sa aj iné prípady. Život ľudia berú na ľahko, dajú prednosť pohodliu a iným príjemnostiam pred Bohom, a niekedy sa objaví náznak choroby a už strácajú pôdu pod nohami. Hovorili, že "veria" a zrazu sa ukáže ich skutočná viera. Môže sa niekto dnes pýtať: Je aktuálne dnes hovoriť o viere? Odpoveď znie: Rozhodne "áno"! Ako je stále aktuálny príbeh z evanjelia, kde apoštol Peter Ježišovi kráčajúcemu po mori povie: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode" (Mt 14,28).

Text nám pripomína, že pri svojej šikovnosti, istote svojho života, potrebujeme pomoc od Boha. Udalosť z evanjelia, ktorá rozpráva o tom, ako sa apoštol Peter topil v mori, keď kráčal ku Kristovi, často sa opakuje aj v živote nás veriacich. Scéna ako kráča Ježiš po mori zavčas ráno, pokiaľ apoštoli sa plavia na lodičke začala niekoľko hodín predtým. Po prvom rozmnožení chlebov Ježiš posiela apoštolov, aby sa preplavili na druhý breh. On sám odchádza do ticha na horu modliť sa. Ježiš pripravuje učeníkov na misíjne evanjelizačné dielo. Že apoštoli začínajú vnikať do tajomstva osoby svojho Učiteľa, je vidieť aj z ich slov, keď Ježiš vstúpi do lodičky s Petrom a učeníci sa ocitnú pred Ježišom na kolenách a vyznávajú: „Naozaj si Boží Syn" (Mt 14,33). Ježiš, keď kráča po hladine mora, dáva jasne najavo učeníkom moc nad prirodzenými zákonmi a keď dáva Petrovi súhlas, aby aj on vyšiel z lodičky a prišiel k nemu po hladine mora, Ježiš chce poukázať na moc, ktorou chce obdarovať svojich učeníkov. Pokiaľ Peter kráča s očami upretými na Ježiša, pokiaľ dôveruje Ježišovým slovám „Poď!", dovtedy jeho nohy nepoznajú moc a silu hlbín mora. Keď Peter začne si všímať viac okolie, vietor, vlny, viac ako Ježiša, keď viac verí svojím očiam, ako Ježišovým slovám, naľaká sa a začne sa topiť.

Dá sa o tomto zázraku hovoriť ako o "púti viery". Viera znamená prežiť a skúsiť Krista v núdzi a tiesni. V slovách "nad ránom" sa chápe stav tiesne. Keď je núdza najvyššia, pomoc Božia je najbližšia. Tam, kde sa neukazuje nijaké východisko, predsa príde možnosť záchrany. Aj v tomto prípade učeníci spoznávajú Ježiša. V slovách „To som ja", spoznávajú radosť z blízkosti Ježiša. Amen.

YT | GTV | DM