Meditácia na 07.08.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 16,13-23

separator.png

viac o BOHU - Otcovi, Synovi, Duchu Svätom sa dozviete tu

separator.png

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." „A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, syn živého Boha." Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!" On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"
 
separator.png


Kto je Ježiš Kristus? Kto je pre mňa Ježiš Kristus?

Boli sme už niekedy skutkami, ľuďmi, okolnosťami preskúšaní, čo sme za kresťania? Vedeli sme správne odpovedať?

Ježiš sa i nás, ako Petra, pýta: „A za koho ma pokladáte vy" (Mt 16,15). Okolie Cézarey Filipovej dávalo Ježišovi priestor utiahnuť sa do ticha. Ježiš pred očami apoštolov robí divy, znamenia i zázraky. Učí a vysvetľuje, čomu nerozumejú. Apoštoli rastú vo viere. Dozrieva ich vzťah a pohľad na Ježiša. Práve tu im Ježiš kladie zásadné otázky. I ľudia si ohľadom Ježiša kládli mnohé otázky: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka" (Mt 16,13)? Odpovedajú: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov" (Mt 16,14). Učeníci nesúhlasia s mienkami ľudí. Už viac spolupracujú s Duchom. Ježiš sa im viac venuje. A preto kladie druhú otázku: "A za koho ma pokladáte vy" (Mt 16,15? Odpovedá Peter. Peter označuje Ježiša za Mesiáša: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha" (Mt 16,16). Odpoveď prekračuje doterajší pohľad apoštolov i ľudí na Ježiša. Uvedomujú si, že na Ježiša sa vzťahujú slová prorokov.

V aramejčine Mesiáš znamená, že Ježiš je ten Jediný, Jedinečný. V celej odpovedi Ježiša je vidieť veľavravný a vedomý kontrast. V pomenovaní "Syn živého Boha" je vidieť niečo dovtedy mimoriadné a neslýchané. Peter na to dostáva od Ježiša uistenie, že práve Peter pre Ježišovu Cirkev bude znamenať pevnosť, neochvejnosť, kde bude Ježiš sám uholným kameňom. Ježiš sám dosadzuje Petra za skalu, základný kameň Cirkvi. Aj keď ešte dnes niektorí teológovia a cirkvi neprijímajú učenie Ríma, že Ježiš zveril Petrovi celú Cirkev, Peter je prvý spomedzi apoštolov. On dostáva prísľub moci: "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva" (Mt 16,19). Tieto slová hovoria o tom, že Peter je opravdivý zástupca Krista na zemi. Petrov primát prechádza na rímskych biskupov, pápežov.

Za koho ja pokladám Ježiša? Nestačia slová. Náš život, skutky postoje, názory, denne bez toho, že by sme si Ježišovu otázku uvedomili, hovoria, kto je pre mňa Ježiš. Stredoškolský profesor bol s triedou na týždňovom výlete. Študenti boli z neho vedľa. Zo školy ho poznali ako zásadového rozhľadeného šikovného učiteľa, ktorý vie vysvetliť, správne ohodnotiť. Jeho život mimo školy nepoznali. Teraz ho poznali aj ako človeka i kresťana. Vyrazilo im dych, keď ich po večeri, pred programom, ktorý mali na večer, oslovil, či by sa nechceli pomodliť ruženec. Mnohí nevedeli ani tajomstvá ruženca. Potom ich pri večernom programe zabavil, rozosmial a pritom nepadlo jedno vulgárne, dvojzmyselné slovo, urážka niekoho. V tú nedeľu mnohí z nich boli po čase radi v kostole na omši. A keď ho videli ísť na prijímanie, viacerí chlapci z triedy si povedali, že musia byť ako on a viaceré dievčatá si povedali, že chcú mať muža ako je on. Učiteľ neurobil nič mimoriadne, len to, čo robil denne. Amen.

YT | GTV | DM