Meditácia na 13.08.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Streda 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 18,15-20

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

separator.png

Kedy sa opravdivo milujeme? Poznať z našich konkrétnych vzťahov.

Niektorí psychológovia delia ľudí do štyroch, iní do ôsmych skupín, a sú aj iné delenia. Na svete nie sú dvaja ľudia rovnakí. Ježiš neobišiel pri svojom učení túto skutočnosť. Ako ju On Bohočlovek vidí a čo od nás žiada, hovorí v dnešnom evanjeliu, ktoré začína slovami: „Keď sa tvoj brat prehreší" (Mt 18,15).
Pri previnení brata je prvé potrebné formulovať sťažnosť voči druhému. Ak vyjadríme sťažnosť slovami, často uvidíme, aká je malicherná a bez základu. Druhým krokom má byť osobný rozhovor s bratom, čo sa prehrešil. Ak je možné, vec nevybavujme listom a ani telefonicky. Živé slovo skôr vyrovnáva rozdiely, ktoré písané slovo ešte viac prehlbuje. Ak súkromné a osobné stretnutie nepomáha, treba si vziať na pomoc rozvážneho, múdreho človeka, alebo viac ľudí ako svedkov. Ak ani to nepomôže, musíme ísť s osobnými ťažkosťami do kresťanského spoločenstva. Predpokladá sa, že spoločenstvo neposudzuje veci len podľa ľudských pravidiel, ale v prvom rade vo svetle lásky.

Ježiš hovorí aj o najťažšej veci, ak zlyhalo všetko, čo sa už urobilo: „Nech ti je ako pohan a mýtnik" (Mt 18,17). Zdalo by sa, ale to je len prvá pohnútka, že je všetko beznádejne, ale vieme, že Ježiš i za mýtnikov a pohanov prišiel zomrieť, aj ich vykúpil. Láska dokáže zázraky. Najmä láska vytrvalá, dlhodobá, vynaliezavá, nie sebecká... (por. 1 Kor 13,1-13). Neponechať brata v beznádeji. Je potrebná najmä modlitba, na čo poukazuje Ježiš v slovách: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 18,19).

Ježiš brata ktorý sa prehrešil nazýva "bratom". Je to príklad pre nás, ako postupovať v konkrétnom prípade pri náprave. Láska má zvíťaziť. A to vždy, v každom postavení. V tejto súvislosti si uvedomme, že my sme ten brat, čo sa prehrešil proti niekomu. Je potrebné, aby sme sa vyhli akýchkoľvek vedľajších, najmä zlých úmyslov. Aj keby sme my konali voči niekomu láskavejšie, prijmime snahu brata s úprimnou snahou, že nám chce dobre, že robí všetko z najlepšieho vedomia a svedomia. Nech nás v takej situácii povzbudí prijať od brata napomenutie, že to robí v mene Cirkvi. Ježiš nás upozorňuje, že bratské napomenutie prijmime, v pokore, aj keď sa jedná o nesprávny postoj a nezvaľujme chybu na iných, iného, nevyhovárajme sa.

V pokore si uvedomme, že pohoršenie, hriech ohrozuje najmä nás, ale i spoločenstvo. Odkladať s prijatím napomenutia na neskorší čas, môže priniesť opačný účinok, a dokonca keď opovážlivo odkladáme s pokáním, Boh môže odňať svoju milosť. Deväť cudzích hriechov sa dotýka práve tejto veci. Ktoré sú: 1. Dať radu k hriechu. 2. Popudzovať iných k hriechu. 3. Kázať iným hriech páchať. 4. Privoliť k hriechu iných. 5. Poskytnúť pomoc k hriechu iných. 6. Mlčať pri hriechu iných. 7. Zastávať hriechy iných. 8. Netrestať hriechy iných. 9. Chváliť hriechy iných. Amen.

YT | GTV | DM