Meditácia na 22.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období | Panny Márie Kráľovnej Mt 22,34-40

separator.png

viac o LÁSKE 

separator.png

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

separator.png

Memento - viac poznať a realizovať príkaz lásky.

Poznáte to mnohí, že keď je niekto chorý, často ho musíme povzbudzovať, aby si zajedol, viac prijímal tekutiny. Chorý sa bráni, nechce... a predsa vy sa nevzdávate, hovoríte k chorému, povzbudzujete ho... A pritom nikto nenamieta a nehovorí, prečo nerešpektujete slobodnú vôľu chorého človeka!? Chorému treba jednoducho pomôcť. Tým viac, keď ku chorému niečo viac cítime, lásku, priateľstvo a keď v ňom vidíme božie dieťa.

Pán Ježiš prichádza na svet, ktorý je chorý, poznačený dedičným hriechom a osobnými hriechmi ľudí. Prichádza ako náš brat, aby nám pomohol poznať a zrealizovať príkaz lásky v našom živote. Je na mieste, aby sme si pripomenuli „ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie" (Mt 22,34). Človek keď spáchal hriech, ochorel. Boh však aj potom neprestal milovať ľudí. Posiela prorokov, vodcov a učiteľov k svojmu ľudu, ktorí oboznamujú a učia národ príkazom Božím. Stalo sa, že príkazov bolo 613. Tieto začali deliť na veľké a malé. A tiež na "príkazy", ktorých bolo 365 ako je dní v roku a "zákazy", ktorých bolo 248, čo bolo podľa vtedajšieho chápania toľko, ako údov či častí v ľudskom tele. K týmto príkazom existoval ešte bohatý komentár. Vystávala z toho otázka, s ktorou prišli aj za Ježišom: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie" (Mt 22,36)?

Pýtajú sa Ježiša na "najväčšie" prikázanie. Ježiš sa viackrát dostal do potýčky s učiteľmi, farizejmi a zákonníkmi. Bolo to nielen v prípade, či je v sobotu dovolené uzdravovať a tiež či je v sobotu dovolené si tak počínať ako apoštoli, ktorí v sobotu prechádzali cez obilné pole a jedli obilné zrnká. Pri týchto a iných príležitostiach Ježiš zdôrazňoval prinajmenšom svoju vlastnú slobodu, keď iné prikázania v porovnaní s príkazom lásky posunul do úzadia, a preto sa stala naliehavou otázka, kde treba hľadať meradlo a aké je "hlavné prikázanie", ktorému sa musia všetky ostatné podriadiť. Títo, čo prichádzajú s otázkou, aby ho "pokúšali" veľmi dobre vedeli, že prvým príkazom je príkaz lásky k Bohu a taktiež to vedeli, veď Boh často poukazoval na príkaz lásky k blížnemu. Nesmieme sa čudovať, že boli aj takí, čo v labyrinte množstva príkazov sa nevyznali. Odpoveď Ježiša v evanjeliu nie je ničím novým, čo by bolo Jeho protivníkom neznáme.

Modlime sa za seba, kresťanov a za všetkých ľudí, aby sme sa vždy vedeli otvoriť príkazu lásky. Tak ako si Ty Ježišu, náš Boh Spasiteľ a Vykupiteľ, nás učil milovať slovom i skutkom, chceme si aj my navzájom pomáhať, veď sme všetci poznačení chorobou, hriechom proti láske k Bohu a blížnemu ako aj ku sebe samým. Amen.

YT | GTV | DM