Meditácia na 05.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 5,33-39

separator.png

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú." Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť." Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.`"

separator.png

Pôst. Nepodceňme pôst.

Pýtajme sa sami seba či sme pochopili pravý zmysel pôstu? Ako sa však môže stať zrieknutie sa jedla prejavom kresťanskej lásky? Odpoveď na túto otázku a iné ako pochopiť významu pôstu, pôstnej praxe, pôstneho obdobia, vysvetľuje Ježiš otázkou: „Môže žiadať od svadobných hostí, aby sa postili...? " (Lk 5,34) Ježiš rozpráva o naplnení starých nádob novým vínom. Nové víno je Duch Svätý, ktorého chce na nás z lásky vylievať, aby nás uzdravil, posilnil a obnovil. Ježiš sa nám však nebude vnucovať. Chce, aby sme sa k nemu obrátili a pozvali ho k sebe. A to znamená byť novou nádobou. Čaká, kým odložíme všetko "staré", čo nás od neho odlučuje, aby sme mohli prijať to "nové".

Má to však háčik. Ak chceme zakúsiť Ježišovu prítomnosť, musíme sa zmeniť. Musíme sa vzdať zlozvykov, ktoré nás od neho vzďaľujú. No aj tak nikdy nemáme istotu, či potrebnú zmenu dokážeme uskutočniť sami. Avšak radostná zvesť, evanjelium hovorí, že Ježiš nám nielen pomôže na tejto ceste, ale naše malé snaženia prijme a stonásobne ich požehná. Niekedy nás zmení bez toho, aby sme si to uvedomili; vykreše z nás osobnosť tak, ako brusič brúsi diamant, aby zažiaril a bol z neho pravý drahokam. Ježiš nám chce pomôcť, čaká však na chvíľu, keď sa k nemu obrátime. Očakáva aspoň malé úsilie z našej strany, aby sa prijatím nového vína nepotrhali staré nádoby. Naše rozhodnutie venovať sa modlitbe aspoň pätnásť minút denne môže byť vynikajúcim začiatkom. Darujme Bohu chvíľu času a on nás požehná, uzdraví a pozdvihne, pretože sme sa niečoho vzdali. Prosme dnes Ježiša, aby nám ukázal, čo môžeme urobiť pre to, aby sme sa mu priblížili. A potom ten malý krok urobme a prosme ho, aby konal.

Starý židovský príbeh rozpráva o Abrahámovi, ktorý keď jeden večer sedel pred svojím stanom zbadal ako k nemu prichádza starec unavený a špinavý z cesty. Abrahám vyskočil, vyšiel mu v ústrety a pozval ho k sebe. Umyl mu nohy a potom priniesol jedlo a nápoj. Starec začal okamžite jesť bez toho, aby sa pomodlil. Abrahám sa preto spýtal: „Nepomodlíš sa k Pánovi?" Starec odpovedal: „Ja uctievam iba oheň, žiadnych iných bohov!" Abrahám sa nahneval a vyhodil starca von do studenej a tmavej noci. V noci sa Boh prihovoril svojmu priateľovi Abrahámovi a spýtal a, kde je ten cudzinec. Abrahám odpovedal: „Vyhodil som ho von, pretože ti nechcel vzdať úctu." Boh mu však vyčítavo povedal: „Ja som s tým mužom už cez osemdesiat rokov. Nemohol si ty byť s ním ba túto jednu noc?"
Ľudia majú často problém prijať rozdiely v štýle života iných ľudí zvlášť v náboženských otázkach.

Niečo podobné môžeme nájsť vo výčitke farizejov, ktorú adresovali Ježišovi Kristovi: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia" (Lk 5,33)? Amen.

YT | GTV