Meditácia na 19.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 8,1-3

separator.png

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

separator.png

Ženy. Ženy v okolí Ježiša

Kedysi som počul poznámku: Viera je len pre ženy. Odpoveď môže byť. Dobre, do neba pôjdu len ženy. Aj v našom kostole je viac žien ako mužov. Vieme prečo. Často môžeme uznať okolnosti. Keď vedcovi vytýkali jeho silnú vieru, povedal: "Škoda, že verím len ako bretonský sedliak. Mal by som veriť ako bretonská sedliačka."

V evanjeliu čítame mená žien z okolia Ježiša, čo jemu a apoštolom posluhovali. „Mária, zvaná Magdaléna,... Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné.." (Lk 8,3). Bolo ich viac. Písmo spomína na prvom mieste Ženu - Ježišovu Matku. Nepriatelia hovoria nepravdy o Lazarových sestrách Márií a Marte. Ženu chorú na krvotok Ježiš uzdravil... V Betleheme pri jasliach sú ženy, manželky pastierov. V Jeruzalemskom chráme sa spomína Annam dcéra Fanuelová z Áserovho rodu, bola to zbožná vdova. Alžbetu, matku Jána Krstiteľa. Matku apoštolov Jána a Jakuba nazývaných Boaneges - synovia hromu. Iných apoštolov mamu. Ženu, čo Ježišovi umývala nohy slzami a utierala svojimi vlasmi, hriešnicou ju volali. Inú ženu, ktorá bola pristihnutá pri hriechu. Ženu, čo vzdala hold Ježišovi na adresu jeho Matky... Mama Jairovej dcéry, iné ženy zo zástupu, ktorý sa nasýtil, kde bolo prítomných mnoho žien. A čo iné ženy Nového zákona? A ženy zo Starého zákona: Zuzana, Dávidova konkubína, mama synov Makabejských... a na začiatku Eva, mama Kaina a Ábela...

Prečo si to spomíname? V rodokmeňoch Pána Ježiša sa spomínajú čestné i hriešne ženy... Ježiš prišiel ku všetkým. Hriešnica je tiež zablúdená ovečka. Áno, Boh dal do vienka mnoho darov nielen mužom i ženám. Komu sa Ježiš prvým ukázal po zmŕtvychvstaní? Kto stál s apoštolom Jánom a Ježišovou matkou pod krížom? Čo to boli za ženy vo večeradle, čo posluhovali Ježišovi a apoštolom pri poslednej večeri..? Čo to boli za ženy, ktoré boli spolu s Pannou Máriou a zostúpil na ne Duch Svätý? A čo prvá kresťanka Lýdia, predavačka šarlátu?

Ženy, dievčatá, matky aj starenky, buďte hrdé na svoju vieru. Ste rovnocenné s mužmi, otcami, manželmi... Každý človek je dieťa Božie. Aj žena. Vďaka, že ste. Vďaka, že veríte. Vďaka, že nám dávate vzor, príklad, že sa za mužov modlíte, že nám dávate život, že nás milujete... Dnešné evanjelium je silou Božieho slova, keď si uvedomujeme každú z vás pri Ježišovi. Ježiš vás má rád, žehná vás, miluje.

A to je memento dnešného evanjelia. Ježiš, ďakujeme ti za zbožné ženy a celé ženské pokolenie. Amen.

YT | GTV