Meditácia na 21.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

25. nedeľa v Cezročnom období - Milosť

separator.png

Čo je milosť?
Boh každého má rád.

Ako sa môžem stať užitočným vo svete? Čo môžem dať druhým, aby sa menili k lepšiemu? Túto otázku si kladú mnohí z nás. Ja som presvedčený, že aj kvôli tomuto je tu každý z vás. A riešenie hľadáme na správnom mieste, lebo to zverujeme Božej pomoci. O tomto sa hovorí dnes v Božom slove. Každý z nás chce byť spravodlivý. Ako môžeme dosiahnuť spravodlivosť, nám dnes oznamuje apoštol Pavol, keď hovorí „milosť prináša ospravedlnenie z mnohých previnení" (Rim. 5,16).

Možno sa spýtate, prečo sv. Pavol píše o Adamovi a v súvislosti s ním so smrťou, a o Kristovi, ktorý dáva život a milosť, a cez ňu ospravedlnenie..? Áno, je to dobrá otázka. Je to úzko spojené a je tu použitá symbolika. Predstavuje nám dva symboly: Adama ako symbol toho, ktorý odmieta milosť a Krista ako toho, kto ju prijíma a prináša na svet. Ako Adam odmieta tú milosť? Milosť je nezaslúžený dar, priazeň alebo pomoc od Boha. Vďaka nej sa stávame Božími deťmi a máme účasť na Božej prirodzenosti a večnom živote. Adam dostal dar žiť v Božej prítomnosti v raji. Boh mu dal všetko a obdaril ho milosťami. Dal mu jednu podmienku, aby vyskúšal jeho slobodu. Tá sloboda bola v tom, že si mal vybrať dobro a tým aj spoluprácu s Božou milosťou alebo výberom zla a tým odvrhnutie tejto spolupráce. Bez slobodného prijatia človeka, nemôžeme dostať milosti. Adam si slobodne vybral zlo, a teda neprijal poslušnosť Bohu a spoluprácu s jeho milosťou. Toto rozhodnutie mu odobralo účasť na Božom živote a radosti života v jeho prítomnosti. Následkom tohto bola aj smrť. Naproti tomu stojí Ježiš Kristus, ktorý s ňou dokonale spolupracuje a je jej poslušný. On ju prináša a skrze ňu nám dáva ospravedlnenie. Ježiš nám priniesol ospravedlnenie cez svoju dokonalú poslušnosť Bohu. Bol poslušný až na smrť na kríži. Vedel, že prišiel na svet priniesť obetu za nás ľudí a chcel byť v našej blízkosti. On nám chcel dať ospravedlnenie skrze svoje milosti a ukázať nám, ako s nimi spolupracovať. K tomu vyžaduje od nás súhlas k ich prijatiu. Pán Ježiš nám ukazuje ako spolupracovať s milosťami a máme sa na ich prijatie pripravovať, aby sme ich boli schopní používať v svojom živote. Pavol hovorí aj o tom, že tam, kde je hriech, pôsobí aj milosť. Napriek hriechom, Ježiš Kristus nám ponúka svoje milosti, aby sme ich prijali. On nám ich akoby kladie pod nohy, lebo mu záleží na každom z nás. Zakaždým ale pri tom rešpektuje našu slobodu. Teraz už vieme, čo je to tá milosť a ako funguje v našom živote?

Aký má význam pre náš život? Ako máme spolupracovať s nezaslúženým darom? V tom nám pomáha Duch Svätý; on nám dáva svoje vnuknutia v každodennom živote. Stačí počúvať hlas svojho svedomia. Táto spolupráca nám prináša ospravedlnenie z mnohých vín. To nám potvrdzuje aj Ježiš, keď hovorí: „Po ich ovocí ich poznáte" (Mt 7,20). To, ako my prijímame milosti, sa prejavuje v živote každého z nás. Ako to vyzerá v praxi? Pre nás mladších je to uvoľnenie miesta starším v autobuse alebo pomoc staršiemu, keď vidíme, že potrebuje pomoc. Pre vás starších poradiť alebo podeliť sa s mladšími so svojimi skúsenosťami. Navštíviť chorých. Prijímať slabosti a neohovárať. Prinášať obety. Ako veľa môžeme obetovať za druhých: svoje utrpenie, ťažkosti, námahy. Ale keby sme sa zastavili len na tomto, to by bolo ešte málo na našu modlitbu. Pozvať niekoho do kostola, ale pri tom rešpektovať jeho slobodu. Nebáť sa priznať k viere. Aké prostredie si vyberáme pre svoj voľný čas alebo kde sa pohybujeme. To jednoducho povedané znamená - vyberať si dobro. Ako to máme robiť? Prosme o to, aby sme spolupracovali a prijímali Božie milosti. On nám dá silu a pomoc, aby sme to dokázali. Toto nám pomôže k spravodlivosti, to nás bude premieňať, aby sme boli spravodlivými ľuďmi. Už chápeme, aké je dôležité prijať Božiu milosť? Chceme ju prijať hneď do svojho života? Kto z nás by odmietol prijať takúto cestu k spravodlivosti? Kto z nás by zavrhol život?

Mnohí začali rozumieť Božej milosti, keď čítali knihu Fjodora Dostojevského, Zločin a trest. Opisuje život študenta Raskolnikova. Pochádzal z chudobnej šľachtickej rodiny. Odišiel študovať do mesta Petrohradu z malej dediny. Mal finančné problémy a vytvoril si filozofickú teóriu, na základe ktorej je hodnotnejší a môže zabiť človeka, ak mu to prospeje. Tak sa rozhodne, že zabije starenu, ktorá má záložňu. Spácha vraždu, aby si vyriešil problémy s financiami. No nerátal s tým, čo nasleduje - výčitky svedomia a depresie. Svoj čin vôbec neľutoval. Pokojne sa prizeral na to, ako polícia obvinila nejakého murára. Prizeral sa, ale bolo mu to jedno. Prichádza moment, keď uvažuje, že sa prizná, ale nemá odvahu. Tu je však zaujímavá jedna skutočnosť. Napriek tomu, že bol vrahom a neľutoval svoj čin, predsa konal dobro. Zachránil dievča pred znásilnením. Dal posledné peniaze na pohreb jednej rodine alkoholika, ktorého prešiel koč. To sa pričinilo k tomu, že spoznal jeho dcéru Soňu a začal ju obdivovať. Mala veľmi dobré srdce. Bola veriaca. Jej sa prvýkrát priznal k tomu, čo spravil. Ona ho priviedla k tomu, aby sa priznal a vzdal polícii. Urobil to, ale svoj čin ešte neoľutoval. Odsúdili ho a poslali na Sibír. Soňa sa rozhodla, že s ním na Sibír pôjde. Tam sa oňho starala a navštevovala ho. Jej postoj pomaly premieňal Raskolnikova i spoluväzňov, ale s ním sa nič nedialo. Stále bol zatrpknutý. Až raz mu začali robiť výčitky jeho spoluväzni a ochorel. Vtedy premýšľal a uvedomil si svoju vinu. To prinieslo zmenu v jeho živote. Premenu, ktorá mu dala nový pohľad na život. Začal byť prívetivejší a menej zatrpknutý. Začal mať úctu k životu a ľuďom. Je krásne znázornené, ako odmietol milosti a potom ich prijal napriek svojmu hriechu. Na začiatku vidíme, ako zavrhol dobro, ale postupne chce začať naprávať to, čo pokazil. Koná dobro, a to začína premieňať jeho život. Každé dobro a prijatie milosti človeka otvára na pôsobenie milosti. Tu sa plnia slová sv. Pavla: „Kde sa dostal hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť." Áno, aj my by sme mali prijímať Božie milosti, aby sme sa stali lepšími a spravodlivejšími.

Prosme nášho Pána Ježiša Krista, aby pretváral naše srdcia. Nech sú naše srdcia otvorené na prijatie milostí, aby sme vždy konali dobro. Daj nám silu, aby sme premieňali svet k spravodlivosti a túto premenu začínali od seba. Amen.

YT | GTV