Meditácia na 26.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9,18-22

separator.png

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov." „A vy ma za koho pokladáte?", opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša." Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."

separator.png

Kto mi je Ježiš? Uznajme Ježiša za Božieho Mesiáša, a nasledujme.

Dôverovali by sme niekomu vo veľkej veci, a ho nepoznáme? „Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9,18) Ježiš aj nám kladie túto otázku. Z evanjelia môžeme pozorovať dôležitosť situácie. Ježiš sa pýta učeníkov na svoju vlastnú osobu, za koho ho pokladá zástup. Oni odpovedajú podobne ako Herodesovi poradcovia: snáď je to vzkriesený Ján Krstiteľ, alebo sa opäť zjavil Eliáš, alebo vstal niekto zo starých prorokov. Potom sa Ježiš pýta na ich osobný vzťah k nemu. A tu vstupuje Peter so svojím vyznaním za všetkých: Boží Mesiáš - Kristus - Pomazaný. V tomto vyznaní je vyjadrená Ježišova zvláštna blízkosť Bohu a v tomto spojení ide Ježiš v ústrety utrpeniu, musí trpieť. A tu prikazuje učeníkom o tom mlčať. Zdá sa to nepochopiteľné. Učeníci, podobne ako zástupy, nemuseli porozumieť prečo Syn Boží - Syn človeka musí trpieť. Ježiš ešte v dobe pozemského života vedel a predpovedal prenasledovanie, utrpenie a smrť. Preto hovorí: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych" (Lk 9,22). Najhlbším dôvodom Ježišovho utrpenia a smrti však nie je predpokladaný politický vývoj, ale potrebnosť a dôležitosť, o ktorej rozhodol vopred Boh.

Ako my berieme svoje každodenné kríže na svoje plecia? K tomu, aby sme dokázali niesť každodenné kríže je potrebné, aby sme poznali, kto je Ježiš. Ozaj, čo by som odpovedal Ježišovi ja na otázku, ktorú položil učeníkom? „A ty ma za koho pokladáš?" Bola by to výpoveď môjho srdca? Ako môžem nasledovať niekoho, koho nepoznám? Pocítili ste niekedy túžbu poznať Boha? Poznať kým je Boh....?

Sv. sestra Faustína spomína vo svojom denníku ako rozmýšľala o Svätej Trojici, o podstate Boha, hovorí: "Cítila som naliehavú túžbu dôkladne preskúmať a poznať, kým je ten Boh... V jednom okamihu bol môj duch akoby uchvátený mimo tohto sveta. Uzrela som neprístupne svetlo a v ňom akoby tri pramene svetla, ktoré som nemohla pochopiť. A z tohto svetla vychádzali slová v podobe blesku a obklopovali nebo i zem. Nič z toho som nechápala, a to ma veľmi zarmútilo. V tom z mora neprístupného svetla vyšiel náš milovaný Spasiteľ v nepochopiteľnej kráse so žiariacimi ranami. A z toho svetla som počula hlas: „Aký je Boh vo svojej podstate, nikto neprebáda, ani rozum anjelov, ani ľudí." Ježiš mi povedal: „Poznávaj Boha rozjímaj o jeho vlastnostiach."

Preto nasledujme príklad Sestry Faustíny, a aj na jej príhovor a spolu s ňou prosme o potrebné Božie milosti, aby sme boli schopní a ochotní zapierať sa pri nasledovaní „Božieho Mesiáša", aby sme ho dokázali poznať a vyznať. Amen.

YT | GTV