Meditácia na 03.10.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 10,13-16

separator.png

Neprehliadnite  N O V I N K Y

separator.png

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."

separator.png

Pohŕdanie. Je bolesť.

Pohrdol vami niekto? Bolí to. Priateľ trpí, keď ním priateľ pohrdne. Tak isto trpí rodič, keď ním pohrdne dieťa. Trpia mladí ľudia, starší kvôli pohŕdaniu. Podobne trpel aj Pán Ježiš. V Korozaine, Betsaide urobil niekoľko zázrakov, rovnako aj v Kafarnaume, ale neprijali ho ako svojho Pána a Boha. Na ich adresu, ale i pre naše poučenie povedal: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal"" (Lk 10,16).

Každé pohŕdanie aj uráža. Vie veľmi hlboko raniť. Vieme, že Pán Ježiš prišiel na svet z lásky, aby svet priviedol späť k Otcovi. Svoju lásku neraz prejavil i v spomínaných mestách svojimi zázrakmi, a predsa si smutne povzdychne: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa" (Lk 10,13).

Prečo to bolí? Pretože je odmietnutá láska. Pohŕdanie vyvoláva spravodlivý trest. Kto odmieta Pána Ježiša, odmieta Boha, ktorý ho poslal, pretože podľa starého diplomatického práva platí aj dnes, že veľvyslanec je ako ten, kto ho posiela. Vieme, že sa z času na čas stáva, že kto urazí diplomata, ktorý zastupuje niekde svoj národ, urazí v ňom celý jeho národ. Tak je to aj s Bohom. Kto urazí Pána Ježiša, neprijme jeho lásku, opovrhne ňou, uráža a opovrhuje tým samého Boha vo všetkých troch Božských osobách.

Vo svojej neuváženosti, prenáhlenosti, pod tlakom krížov a ťažkostí ste si už priali, aby sa stal zázrak, ktorý by potvrdil pravdivosť viery, existenciu Boha. Vieme, že keby sa to aj stalo, že to nemusí osožiť. Žiadny zázrak nevyvráti ľudské námietky a neprinesie obrátenie. Vidíme to na účinkovaní Pána Ježiša. Čo všetko podnikol? Jeho zázraky, uzdravenia, vzkriesenia z mŕtvych a nasýtenie na púšti neobrátili väčšinu Židov. Zotrvali vo svojom zaujatí voči Pánu Ježišovi. Viera sa nemusí zakladať na zázrakoch, ale máme veriť Ježišovým slovám. Platilo to isté vtedy i dnes. Je pravdou, že videli ľudia Pána Ježiša z tváre do tváre a mohli sa ho dotknúť. My dnes máme učenie Cirkvi, že Kristus je ten istý včera, dnes i zajtra a hoci je zahalený, veríme v jeho prítomnosť vo sviatostiach. On sám hovorí, že všade, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, aj on je prítomný medzi nimi. Prijmime slová Pána Ježiša, započúvajme sa do nich, nepohŕdajme jeho láskou. Kto pohŕda učením Cirkvi, pohŕda tak samým Kristom, pretože Kristus je v Cirkvi ten istý.

Zaiste deti, ktoré sa hanbia za svojho otca, matku a nemajú pre nich miesto v dome, musia si uvedomiť, že zvolávajú na seba trest. Môže srdce otca i matky od bolesti puknúť. Srdce Krista bolo na kríži prebodnuté. Ale dbajme o to, aby naším pričinením sa znova neopakovala dráma z Golgoty. Amen.

YT | GTV