Meditácia na 06.10.2014

Meditácie Ľubomíra Stačeka

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 10,25-37

separator.png

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?" On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!" Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!" Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?" Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.` Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!"

separator.png

Byť blížnym. Nestačí sa pýtať, kto je môj blížny.

V našom okolí sú ľudia, o ktorých sa nepíše, nerozpráva a predsa by sme si bez nich veľmi ťažko predstavili život. Spomeňme si, čo pre nás robia. Ticho, skromne, s úsmevom, milým slovom, a takto už roky... Ježiš znalcovi zákona hovorí: „Choď a rob aj ty podobne" (Lk 10,37). Tieto slová sú poslednými, ktoré povedal Pán Ježiš na záver podobenstva o "milosrdnom samaritánovi". Ježiš nielen rozpráva o láske k Bohu a blížnemu, a nielen učí tejto láske, ale jeho život, každé jeho slovo i skutok sú svedectvom o tejto láske. Dnes vieme, prečo Ježiš zomrel.

V milosrdnom samaritánovi máme vidieť Ježiša. Mohli by sme to vyjadriť v desiatich bodoch:

1) Samaritán prichádza k ranenému. Ježiš prichádza na svet.
2) Samaritán sa pozerá na raneného. Ježiš si zobral prirodzenosť človeka.
3) Samaritán je vzrušený stavom človeka, ktorý padol do rúk zbojníkov. Ježiš pozná následky hriechu, ktorého sa dopustili prarodičia a ktorých sa my dopúšťame.
4) Samaritán prichádza ešte bližšie k človeku. Ježiš vystupuje ako učiteľ, aby ľuďom pripomenul, čo už Boh oznámil cez prorokov a vysvetlil im nové veci potrebné na spásu.
5) Samaritán lieči rany raneného človeka. Ježiš vystupuje ako lekár nielen tela ale i duše.
6) Samaritán vyložil človeka na svoje dobytča. Ježiš si berie na ramená zablúdenú ovečku, každého hriešnika.
7) Samaritán človeka zaviedol do hostinca. Ježiš každému človeku, kto vytrvá, sľubuje svoje kráľovstvo.
8) Samaritán sa staral o človeka. Ježiš prisľúbil Ducha Svätého každému z nás, ktorý nám pripomenie všetko a naučí všetko, čo nás on sám učil.
9) Samaritán vyňal dva denáre a dal ich hostinskému. Ježiš za nás Otcovi splatil dlh.
10) Samaritán dáva prísľub hostinskému, ak vynaložíš viac, ja ti zaplatím, keď sa budem vracať. Ježiš nám sľubuje, že odmení každý dobrý skutok, slovo i myšlienku v hodine našej smrti.

Tieto slová hovoria, že sa nejedná o chvíľkovú záležitosť, ale podobenstvo hovorí o našej večnosti, ktorá už začala a o ktorej sami rozhodujeme svojím prístupom k Bohu blížnemu i k sebe. Problém: „Kto je môj blížny", Ježiš jasne a zrozumiteľne vysvetľuje, keď poukazuje na kňaza a levitu, ktorí okliešťujú, nerešpektujú príkaz a neposlúžia človeku, ktorí pomoc potrebuje. Blížneho si nemôžeme vyberať, skôr si oni vyberajú nás, keď niečo potrebujú a my im môžeme pomôcť. Je pravdou, že zbojníci môžu prepadnúť aj Samaritána, ktorý sa zdržuje, tak ako toho človeka, ale aj o tom Ježiš jasne učí.

Ďakujeme Ježišovi za jeho lásku, o ktorej sa presviedčame aj v podobenstve o "milosrdnom samaritánovi". Ježiš si dal z lásky k nám prebodnúť srdce. Zomrel, ale vstal z mŕtvych. Aj dnes je to memento, aby sme inšpirovaní jeho láskou, milovali Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samých. Naši blížni potrebujú lásku. Čo by nám osožilo naučiť sa celé Písmo naspamäť a neposlúžili by sme blížnym..... Amen.

YT | GTV