Meditácia na 05.07.2017

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov | Mt 28, 16-20

POSLANIE KRESŤANA

separator.png

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990 | YT | GTV | viac aj o kostole  z videí sa môžete dozvedieť od P. Ľubomíra Stančeka CM: História Bošáckej doliny 1., 2.