Meditácia na 07.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok po Zjavení Pána | Jn 2,1-12

separator.png
Farnosť má práva ale i povinnosti.

V evanjeliu o svadbe v Káne Galilejskej, keď sa minulo víno, Ježišova matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie" (Jn 2,5).
Kto by sa netešil pozvaniu na svadbu...(?) Kána Galilejská - to je obraz rodiny i farnosti. Boh je všade prítomný. Aj v rodine i farnosti, kde ho nechcú, kde s ním nespolupracujú. Vieru, náboženský život v rodine a farnosti si nevieme predstaviť bez Panny Márie a spoločenstva svätých bratov a sestier. Víno v reči Písma je obraz šťastia a radosti. Už od udalosti v raji, človek je svedkom straty šťastia a radosti. Bol šťastný Kain? Ľudia hynúci počas potopy, či pri stavbe veže v Babylone... Bol šťastný Judáš? Vieme, že ani apoštol Tomáš a apoštoli v nedeľné ráno neboli šťastní.

Šťastie sa môže rýchle pominúť - ako sa minulo aj víno na svadbe v Káne. Keď chýba pravé šťastie, postavené na priateľstve s Bohom, všetko ostatné je márnosť. Matka Ježišova, Panna Mária, ktorú sme dostali pod krížom za matku, skôr ako by sme my prosili, budovali pravé šťastie, ona koná. Tak veľmi Panne Márii záleží na našom šťastí.

Človek je stvorený na obraz Boha. Sme rozumom a slobodnou vôľou Bohom obdarovaní. Človeku sa iné stvorenie nemôže rovnať. Človek jediný môže svojho Stvoriteľa milovať, ale i nenávidieť. Preto si musí každý človek uvedomiť slová Panny Márie z evanjelia: „Urobte všetko, čo vám povie" (Jn 2,5). Jedna zo šiestich hlavných právd viery znie: „Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá." Človek je strojcom svojho šťastia. Kamenné nádoby na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u židov, je obraz stavu priateľstva s Bohom. Môžeme a nemusíme žiť v milosti posväcujúcej. Máme práva a povinnosti. Môžeme byť prázdni i plný Boha. Stav viery v rodine i farnosti môže byť povrchný, zvykový, ale aj aktívny, činný.

Ježišov príkaz: „Naplňte nádoby vodou" (Jn 2,7), je výzva urobiť to, čo Boh žiada od každého človeka. Zo strany človeka podniknúť kroky k priateľstvu s Bohom. Voda je symbol očisťovania. Židia dostali od Boha príkaz - ako a kedy sa očistiť. Ján Krstiteľ krstil krstom pokánia. Pri krste v Cirkvi každému sú odpustené okrem dedičného hriechu i hriechy pred krstom spáchané. Po krste sa hriechy odpúšťajú ľútosťou a sviatosťou zmierenia.

Poznámka: „naplnili až po okraj" (Jn 2,7), je výzva celý chcieť patriť Bohu. Nie iba niekedy, niekde, pred niekým. Pri slovách: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu" (Jn 2,8), pripomeňme si odpoveď na otázku: Načo sme na svete? Odpoveď znie: „Aby sme Pána Boha poznávali, milovali, plnili jeho vôľu. A milovali blížneho ako seba samého." Koľko „starejších" sa čuduje ako ten na svadbe v Káne. Ľudia chcú byť šťastní, ale v čom vidia šťastie? Amen.

YouTube | Gloria.tv