Meditácia na 09.12.2017

Sobota po 1. adventnej nedeli | Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

meditacie_ls.jpg

Božie kráľovstvo

V minulosti bolo zvykom, že keď na trón nastúpil nový kráľ, vyslal po krajine poslov, aby sa všetci dozvedeli, kto je ich novým pánom a komu majú vzdávať úctu. V evanjeliu Ježiš posiela svojich učeníkov a prikazuje: „Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo“ (Mt 10, 6). Vysiela ich, aby ohlásili príchod nového kráľa, ktorý prišiel z neba, aby všetkých spasil. A pretože sa začína čas spásy, treba sa obrátiť. To je Ježišovo vlastné volanie, ktoré teraz majú prevziať jeho zástupcovia apoštoli. Títo sa rozchádzajú a podobne ako Ján Krstiteľ, ohlasujú Židovskému národu, že Mesiáš, ktorého čakali, už prichádza. Ohlasovali, že Boh splnil svoj prísľub a nezabudol na to, čo prisahal Dávidovi. Predstavme si, akú nádej museli vzbudiť učeníci, keď začali ohlasovať, že Mesiáš, o ktorom proroci prorokovali a oni Ho s túžbou očakávali, príde práve teraz, za ich dní. Koľko nádeje do budúcnosti týmto ohlasovaním u ľudí asi vzbudili. Nádej, ktorou ľudia uisťovali, seba i druhých, že už zajtra bude lepšie, že už zajtra tu konečne bude Mesiáš. Táto nádej im dávala nový rytmus do života, nový stimul. A ako je to v našom živote drahí bratia a sestry, už päť dní tu máme Advent. Čas, kde by sme si mali pripraviť naše srdcia na príchod kráľa – Božieho Syna, Ježiša. Cirkev nám v tieto dni podobne, ako učeníci ohlasuje: „Božie kráľovstvo je tu, využime tento čas Adventu a vyrovnajme chodníky svojho srdca.“ To či ho využijeme, záleží už len na nás. Môžeme k nemu ĽUBOMÍR STANČEK – Čítať a vykladať slovo 11 pristúpiť s nevôľou, alebo ho môžeme naplno prežiť, a tak sa pripraviť na privítanie kráľa. Preto otvorme si srdcia a spoločne prosme Pána, aby nám pomohol prežiť tento Advent tak, ako sa to páči Jemu. Amen.

YT | GT | MODLITBA