Meditácia na 02.07.2018

Návšteva Panny Márie | Lk 1, 39-56

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.


Obetovať čas znamená obetovať seba

Najsvätejšia Panna Mária uskutočňovala určitý druh adventu, ktorý my možno nedoceňujeme. V ňom očakávame Božie navštívenie. Mária vlastne navštevuje dom Zachariáša a Alžbety, prinášajúc tam Boha vo svojom lone. A teda je to skutočné Božie navštívenie prostredníctvom Bohorodičky. Je to navštívenie plodné a požehnané: Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone – hovorí sv. Alžbeta. Hovoríme, že máme Boha v srdci. Ale v takom prípade je našou vecou navštevovať s Bohom tých, ktorí potrebujú naše srdce, našu útechu, našu pomoc. Kristus chce prísť na svet skrze náš obetavý, účinný, úslužný život.

Máme teda poskytovať Kristovi svoje srdce, svoje ústa, svoje ruky, aby mohol skrze nás milovať, hovoriť a konať. Treba sa rozhliadnuť dookola, aby sme sa ocitli všade tam, kde sa môže Pán Ježiš skrze nás zjaviť, aby sme neprehliadli žiadnu príležitosť k dobrému slovu alebo skutku. Určite skrze takéto akty našej žičlivosti zachveje sa radosťou niečie srdce. Možno povedať ešte viac: skrze každý akt lásky, žičlivosti, Kristus sa rodí v srdciach, ktoré lásku preukazujú a ktoré lásku zakusujú. Vo sv. omši, vo chvíli premenenia, Ježiš Kristus tiež navštevuje svoj ľud, aby sa zaň priniesol ako Obeta.

YT | GTV | Panna Mária