Meditácia na 05.08.2018

18. nedeľa v Cezročnom období | Jn 6, 24-35

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Zástup hľadal Ježiša

Na stránkach Evanjelia sa veľmi často stretáme s faktom, že rôzni ľudia hľadajú Ježiša. On však vo všeobecnosti toto hľadanie nehodnotí kladne. Tak aj dnes robí výčitky tým, čo ho hľadajú: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. To znamená: zo zázraku rozmnoženia chleba títo ľudia neurobili správne závery pre správne poznanie Ježiša. Vidia v ňom a hľadajú nie Spasiteľa duší, ale užitočného „zásobovača". Tu zhromaždení určite hľadajú Ježiša - a to zvlášť preto, že videli znamenie, jeho zmŕtvychvstanie, znamenie, ospravedlňuje našu vieru a nádej. Avšak napriek hľadaniu, nie každý ho nachádza. Pretože veľa, tzv. pobožných ľudí, ktorí horlivo vykonávajú všetky posvätné praktiky, hľadajú v tom nie Ježiša, ale jednoducho seba: svoje uspokojenie, že sú lepší ako iní. A po druhé: hľadať Ježiša treba nielen v náboženských praktikách, ale tiež v praxi všedného života. Nehľadá Ježiša, kto sa pri svojom konaní pozerá výlučne na svoj materiálny zisk (uvidím, čo mi to prinesie!), kto hľadá len svoje pohodlie, svoju príjemnosť; kto sa riadi falošnými ambíciami a lakomstvom; kto sa oddáva lenivosti, vznetlivosti a egoizmu; to všetko je hľadanie seba, ktoré by nám vystavilo nie najlepšie svedectvo, pretože každý hľadá len to, čo vlastní a po čom túži jeho duša (S. Wyspiaňski).

Hľadať Ježiša skutočne - to je, ako dnes počúvame, rozmnožovanie v sebe viery v Krista a v hodnoty, ktoré hlása: Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Uveriť živou vierou, ktorá sa neobmedzuje na praktiky výlučne náboženské, ale oživuje všetky činnosti, konané „skrze Krista, s Kristom a v Kristovi". Tieto slová, ktorými sa končí „Eucharistická modlitba", si všímajme pri každej obete sv. omše.

_evanjelizacia_lubomir_stancek.jpg

YT | GTV | príhovory a iná tvorba Ľubomíra Stančeka