Meditácia na 16.08.2018

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 18, 21 - 19, 1

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.


Koľko ráz mám odpustiť...?

Azda sedem ráz? Viditeľne Peter myslí tak, ako aj my, že zhovievavosť má svoje hranice, že existuje akýsi jej obmedzený kontingent, že nemožno byť trpezlivým donekonečna. A predsa počujeme ako odpoveď, že treba odpúšťa donekonečna a nasledovať samotného Boha v jeho zhovievavosti - podobne ako aj my zakusujeme donekonečna Božie odpustenie. Možno odmietame blížnym odpustiť, zastávajúc zásadu, že spravodlivosti sa musí zadosťučiniť. Ale s touto zásadou my sami by sme prehrali; pretože aj naši blížni majú nám veľa čo odpúšťať - a najviac Pán Boh. Našťastie Pán Boh vo svojich vzťahoch s nami sa riadi viac milosrdenstvom, než spravodlivosťou: Ja som ti odpustil celú dlžobu - hovorí nám pri každom rozhrešení. Naše dlžoby vyrovnáva Ježiš Kristus svojou nekonečne cennou obetou; neprišiel, aby svet odsúdil, ale aby svet spasil (por. Jn 3, 17) - a svet spasil nie spravodlivými súdmi nad nami, ale svojím odpustením. Ak nám tak ťažko padne niečo niekomu odpustiť - tak možno preto, že príliš veľa a ostro odsudzujeme blížnych. Keby sme ich nesúdili a neodsudzovali - nemuseli by sme im tak veľa odpúšťať.

YT | GTV