Meditácia na 25.11.2018

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa | Jn 18, 33b-37

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“


Máme večného Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa nám pripomína Ježiša Kráľa Superstar. Všetci vieme, prečo v úradných miestnostiach máme obraz prezidenta. Keď v jednej kancelárii chceli do rámu vložiť fotografiu prezidenta, zistili, že je tam už deväť portrétov. Kto by ich dokázal teraz vymenovať? Všetci mali moc, slávu, vojsko, úrady a všetko, čo k hlave štátu patrí. Kto si dnes na nich spomína? Čo dnes znamenajú? Poslednú 34. nedeľu cirkevného roka v období cez rok voláme Nedeľou Krista Kráľa. Už dvetisíc rokov sa nie jeden národ hlási k tomuto Kráľovi. Kristus Kráľ žije stále. Dôkazy? Nielen blahoslavený páter Pro, SJ v Mexiku, ale i cigán, blahoslavený španiel Zesirýn Mallu (27.11.1993 blahoslavený) a iní zomierali s výkrikom: „Nech žije Kristus Kráľ!“ Aj dnes Kristovi Kráľovi vzdávame úctu, spievame piesne, staviame chrámy a nielen chrámy.

Nad Lisabonom pri ústi rieky Tag stojí tridsaťmetrová socha Krista Kráľa ako vótum - verejný sľub národa, vernosť Kristovi Kráľovi. Podobne nad Rio de Janeiro na hore Corcovado stoji sedemdesiatmetrová socha Krista Kráľa. Rovnako stoji na hranici Argentíny a Chile v Andách ako znamenie pokoja. Ježišove slová na otázku Piláta: „Si židovský kráľ?“ (Jn 18,33), sú pre nás veriacich aktuálne: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18,36).

Evanjelium pripomína dialóg medzi rímskym miestodržiteľom, zástupcom rímskeho cisára v Palestíne, Pilátom, a Ježišom, Božím Synom. Kto by si dnes spomínal na Piláta? Rímska ríša patrí histórii. A Ježiš? Je ten istý, včera, dnes i naveky. Kristus je Alfa i Omega, začiatok i koniec. Je Boží Syn, Syn Boha Otca, ktorý stvoril svet. Nie iba zem, ale celý svet. Ježiš splnil a plní svoj sľub, že Duch Svätý bude riadiť svet, učiť ľudí Boha poznávať, Boha milovať, Bohu slúžiť, aby tí čo uveria v Boha a splnia čo od nich Boh bude vyžadovať, odmenil Ježiš Kristus, Kráľ vo svojom Božom Kráľovstve. Apoštol Ján v dialógu medzi Pilátom a Ježišom predstavuje Krista Kráľa, ktorého k Pilátovi rodáci priviedli ako zločinca. Vzácna je otázka Piláta k Ježišovi: „Čo si vykonal“ (Jn 18,35)? A Ježiš, ktorý po rozmnožení chleba a rýb na púšti sa utiahol do ticha, pretože nechcel, aby ho zástup vyhlásil za svojho kráľa, pred Pilátom vyznáva: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto“ (Jn 18,36). Ježiš do konca čias svojím učením hovorí, že prišiel na svet, aby vydal svedectvo o Božej pravde, aby ohlásil Božie kráľovstvo a zaistil mu platnosť. Pod „pravdou“ sa tu rozumie Božia skutočnosť sama, možno ju nazvať aj „svetlom“ alebo „životom“, všetky tieto výrazy vyjadrujú to isté, a predsa to môžu len nedostatočne vysloviť. Ježiš Kristus je Pravda. Pravého Boha, ktorý prijal ľudské telo, aby ho bolo vidieť, počuť, ľudia usmrtili, ukrižovali, ale on na tretí deň z mŕtvych vstal, aby spasil všetkých ľudí, všetkých od stvorenia sveta až do druhého príchodu Božieho Syna na svet ako Sudcu živých a mŕtvych. Dnes na Sviatok Krista Kráľa si pripomíname, že Božia pravda prišla na svet. Vždy tu síce bola, ale evanjelium nám pripomína, že Kristus po svojom zmŕtvychvstaní už nenechá svet na pokoji. Hovorí to Ježiš: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18,37). Ježišove slová sú večné. Nebo a zem sa pominú, ale jeho slová sa nepominú. Veriaci kresťania sa nečudujú, že keď kráľov nahradzujú prezidenti, Cirkev vyhlasuje a hlási sa znova a stále ku Kristovi Kráľovi. Veríme, že náš dočasný život, prirodzený život, život na zemi je konečný. Smrť neminie nikoho, kto sa na zemi narodil. Veríme v nový život, večný, bez konca, život, kde budeme vidieť Boha z tváre do tváre. Kristus, ktorý vyhlásil a dokázal svojím životom, že je „Cesta, Pravda a Život“, je naša nádej, pre ktorú sa vyplatí žiť i zomrieť. História hovorí, že o Božom diele, Cirkvi, sa hlásalo, že nedožije rok 2000. A dnes? Kde sú tí, čo v mene tejto lži vraždili, lúpili, klamali...? A nám Ježiš adresuje slová: „Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18,37).

Nesmieme zabudnúť na Kristove slová ani dnes. Aj dnes sa pravda prekrúca, falšuje a v mene pravdy klame, kradne, a aj keď nie priamo, aj vraždí. Pilát sa pýtal Ježiša: „Si židovský kráľ“ (Jn 18,33)? Ježiš mu odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ“ (Jn 18,37). Kiež náš život žijeme tak, aby sme svojimi slovami, skutkami, myšlienkami vyznávali, že Ježiš Kristus je náš Boh, ktorý nás spasil a vykúpil, v ktorého veríme, ktorého sa snažíme milovať, s ním žiť a aj raz vo večnosti prebývať. Ak sa pokladáme za Kristových učeníkov, tak na záver cirkevného roka majme oblečenú výzbroj svetla. Znamená to, že pri pohľade na kríž Krista Kráľa si úprimne odpovedáme na otázku, ktorú nám predkladá Ježiš pred Pilátom: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne, že som Kristus Kráľ? Koniec cirkevného roka nás vyzýva, aby sme „pochytali“ zlodejov našich sŕdc a duší, aby sme ich „zatvorili“ do väzenia, a napokon ich rozhodne odsúdili ako nepriateľov nášho života, ako nepriateľov Krista Kráľa a nositeľov tmy. Potom môže vstúpiť do nášho života Božie svetlo, ktoré je prisľúbenou nádejou Božieho kráľovstva.

Perzská rozprávka hovorí o šachovi, ktorý si dal zavolať najväčších mudrcov a položil im otázku: „Čo je najväčším nešťastím v živote človeka?“ Prvý odpovedal: „Najväčším nešťastím je byť chorý.“ Druhý: „Najväčším nešťastím je byť starý!“ A tretí: „Najväčším nešťastím je mať pred smrťou pocit premárneného života.“ Slová z Kréda „verím v život večný“, nech sú nám mementom na ceste do Božieho kráľovstva.

Stál na lavičke v parku, k tomu opitý, kamaráti dávali pozor, aby nepadol, ale nahlas kričal: Som kráľ! Okoloidúci sa zastavovali, jedni mávli rukou, staršia pani sa pohoršovala. Čoho bol kráľom? Prečo o tom tak kričal? Neviem. Mám priateľa, ktorý keď v jeho prítomnosti niekto vypovie slovo “kráľ“, hneď zareaguje. Prečo? Má totiž priezvisko Kráľ. Občas vidíme na obrazovke kráľovnú Veľkej Británie, Dánska či inej krajiny. A aj vy, deti, radi počúvate rozprávky o kráľoch? Čo všetko si vieme pri slove kráľ vybaviť v pamäti? Dnes má svoj sviatok náš večný Kráľ, Kráľ Kráľov, Ježiš Kristus.

Modlime sa: Kristus Kráľ, ďakujeme ti za končiaci sa cirkevný rok. Odpusť nám naše previnenia. Ježiš, Kristus Kráľ vládni, kraľuj nad nami! Amen.


YT | GTV