Meditácia na 08.12.2018

Sobota po 1. adventnej nedeli | Lk 1, 26-38 | slávnosť - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

meditacie_ls.jpg

Nepoškvrnená

Už v raji odzneli slová, ktoré súvisia s udalosťou Zvestovania. Vtedy Boh v takzvanom protoevanjeliu prvej radostnej zvesti povedal diablovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Tu je začiatok pravdy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorý poznáme zo symbolu, ako Mária stojí nohou na hlave hada. Mária to nerobí z vlastnej moci, ale z milosti jej Syna. Tento text Písma poukazuje na mimoriadny význam svätosti Panny Márie. Panna Mária je jediná žena, ktorá z ľudského rodu bola uchránená od akéhokoľvek hriechu, teda aj od dedičného, aby mohla splniť slová, ktoré už v raji povedal Boh.

Pápež Pius XII. v encyklike Fulgens Corona v roku 1953 na pamiatku stého výročia definovania pravdy viery o Nepoškvrnenom Počatí podáva takýto argument: Keby Najsvätejšia Panna Mária bola v určitej chvíli zbavená Božej milosti, pretože by bola bývala poznačená pri svojom počatí škvrnou dedičného hriechu, potom by už medzi ňou a hadom nebolo to večné nepriateľstvo, aspoň v tejto dobe, hoci akokoľvek krátke, o ktorom sa hovorí v prvotnej tradícii až po slávnostné vyhlásenie Nepoškvrneného Počatia, ale skôr isté zotročenie (porov. AAS 45/ 1953/579). Absolútne nepriateľstvo, ktoré Boh určil medzi ženou a diablom, vyžaduje teda u Panny Márie nepoškvrnené počatie, to znamená naprostú bezhriešnosť od začiatku jej života. Syn Panny Márie bol definovaný ako víťaz nad diablom a jeho matka sa tešila už predtým, že ju uchránil od hriechu. Syn jej dal moc zvíťaziť nad diablom, a tak v tajomstve nepoškvrneného počatia uskutočnil najvýznamnejší dôsledok svojho vykupiteľského diela.

Anjel dáva Márii titul “milosti plná“. To je dôkaz daný v raji, že diabol nemá nad ňou žiadnu moc, pretože jej Boh dal túto výsadu, ktorá je začiatkom nového poriadku, ktorý je ovocím priateľstva s Bohom, a ktorý preto zahŕňa hlboké nepriateľstvo medzi hadom a ľuďmi. V Knihe zjavenia svätého Jána je biblické svedectvo v prospech Panny Márie nepoškvrnenej. Ján píše ako o žene odetej slnkom (porov. Zjv 12,1). Ján píše, že žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť (porov. Zjv 12,2). Táto poznámka poukazuje na matku Pána Ježiša pod krížom (porov. Jn 19,25), kde trpí spolu so svojím Synom a kde jej Syn dáva v apoštolovi Jánovi za bratov a sestry všetkých ľudí. Napriek všetkému utrpeniu Ján ju vidí „oblečenú do slnka“. Je to výraz, ktorý hovorí, že Panna Mária je ozdobená božskou žiarou, čo naznačuje najkrajší vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. Tieto obrazy i keď priamo nepoukazujú na výsadu nepoškvrneného počatia, môžu sa rozumieť ako výraz láskavej starostlivosti Boha Otca, ktorý zahŕňa Pannu Máriu Kristovou milosťou a žiarou Ducha. Pre nás je to memento. Pretože Kniha zjavenia nás oslovuje, aby sme zvlášť uznali cirkevnú dimenziu osobnosti Panny Márie, žena odetá slnkom predstavuje svätosť cirkvi, ktorá sa celkom uskutočňuje v Panne Márii podľa zvláštnej milosti.

Panna Mária je naša Matka. A práve tu si uvedomujeme silu jej orodovania. Jej srdce sa nezmenilo. Je dokonalým obrazom milosrdného Boha. Tak si uvedomujeme, že skrze ňu môžeme dostať a dostávame mnohé a nové milosti. Sama sa o to pričinila svojím zjavením v Lurdoch, keď 25. marca 1858 dievčatku Bernadete sa predstavila: „Ja som Nepoškvrnené Počatie.“ Stalo sa to len o štyri roky neskôr, čo pápež Pius IX. bulou Ineffabilis Deus vyhlásil to, čo si od najstarších čias Cirkev uvedomovala, učila a verila, že Panna Mária od okamihu svojho počatia bola zvláštnym spôsobom uchránená od každej škvrny hriechu. 

Aj keď dnešný svet akoby nejavil záujem o čistotu sŕdc, nevinnosť, bezhriešnosť, predsa nemôžeme povedať, že svet je len zlý alebo len hriešny. Dnešný sviatok je výzvou pre každého človeka. Modlime sa o vernosť a lásku k Bohu na príhovor Nepoškvrnenej. Amen. 

 

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia 2017