Meditácia na 29.12.2018

Piaty deň v oktáve narodenia Pána | Lk 2, 22-35

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

 meditacie_ls_vianoce.jpg

Panna Mária je naším vzorom služby a obety

Možno ste si položili otázku súvisiacu s dnešným sviatkom Obetovania Pána - je to sviatok Pána Ježiša, alebo Panny Márie? Na túto otázku môžeme dať odpoveď otázkou. Vieme si predstaviť život Panny Márie bez Pána Ježiša? Pre nás je podstatné, aby sme sa posilnili vo svojom presvedčení plniť vôľu Božiu. Na začiatku svätej omše sme žehnali sviece. Svieca je symbolom svetla. Mária i Pán Ježiš sú naším vzorom, aby sme aj my svojmu okoliu boli svetlom. Mária i Ježiš nežili pre seba, stravovali sa ako sviece, a tak dostávame príklad, aby sme robili podobne. Život Panny Márie po narodení Ježiša je úzko spojení s ním. Ježiš sa stal centrom jej života. Tajomstvo života Panny Márie je nerozlučiteľne spojené s tajomstvom jej Syna a z jeho tajomstva čerpá svoju hĺbku. Už samotný obrad obetovania je preniknutý bolestným tajomstvom. Panna Mária bude svoju úlohu plniť v utrpení po boku trpiaceho Spasiteľa. Jej materstvo zostalo v tieni a bude bolestné. Proroctvo starého Simeona, ktorý jej to oznámi hneď od začiatku, skončí sa na Golgote v tajomstve Kristovho kríža, kde Mária najhlbšie trpela so svojím jednorodeným Synom.

Kresťan, ktorý sa bráni obete, nie je pravý kresťan. Dokáže zomrieť nielen za seba, svojmu hriechu, ale objaviť aj pravý život. Naučiť sa prinášať obete Bohu je pre nás každodennou záležitosťou, nie iba sviatočnou, alebo kedy nám to vyhovuje. Ako to dokázať? Na toto nám dáva odpoveď Svätý Otec: "To je veľmi jednoduchá metóda, ktorú už mnohí poznáte. Na začiatku každého dňa obetujte Božskému Srdcu svoje myšlienky, svoje slová, svoje skutky, všetky radosti, ťažkosti a zjednotiťte ich s úmyslami, za ktoré sám sa každý deň obetuje na našich oltároch. Takto prežitý deň prináša mnoho požehnania. Koľko je tam odprosenia za hriechy, toľko vyprosujeme svetu požehnania." Máme sa snažiť o šľachetnosť, vzájomnú lásku a pracovať každý deň službou a obetovaním sa pre druhých. Svoje srdcia si máme zapáliť ako sviece. Svieca sa nezažína preto, aby sa postavila pod posteľ, ale stavia sa svietnik, aby svietila všetkým. Aj náš život musí byť taký, aby sa na ňom povzbudil, poučil, potešil brat, sestra, matka, otec, syn či dcéra. Pane Ježišu, ty, ktorý chceš byť predstavený svojmu Otcovi v chráme, nauč nás oddať sa ti celkom a byť v Cirkvi obetou pre všetkých. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017