Meditácia na 27.01.2019

3. nedeľa v Cezročnom období |  Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad--radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

 

Spoznať Priateľa

Veriaci kresťan si uvedomuje, že Sväté písmo nestačí len čítať, poznať jeho obsah, citovať, ale ešte oveľa viac. To, čo obsahuje Písmo - Biblia, treba žiť a znova žiť. Písmo obsahuje všetko, čo je potrebné k viere a mravom, čo a ako máme žiť, aby sme vo svojej dobe, pretože žijeme len raz, si zaslúžili žiť večne v Božom kráľovstve. Nestačí byť odborníkom, poznať naspamäť Písmo, nestačí len o tom premýšľať, rozumieť tomu, ale aj podľa toho žiť. O Panne Márii vieme, „že zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19). 

Dejiny, ktoré podáva Biblia, stoja na Božom zasľúbení (Abrahám), na Božej zmluve (Mojžiš), ukazujú, že k tomuto naplneniu (Ježiš) je dlhá cesta, často nejasná, ale istá, pretože sám Boh bdie, ako dosvedčuje Písmo. Čítanie Písma, uvažovanie nad ním, aj keď hneď nechápe človek zmysel svojho života, spoznáva hodnoty, ktoré vysoko prevyšujú všetko, čo pokladá bežne človek za svoje šťastie. Čas, sily venované čítaniu a rozjímaniu nad Písmom, sa veľmi rýchlo stávajú obohatením a zdrojom šťastia. To pochopili a zažili už mnohí. Tým kňazom sú mnohí kňazi a nielen kňazi, čo spoznali inšpiráciu krásneho života so Svätým Písmom. Príslovie hovorí, že „kniha je priateľ človeka“, a kto spozná Knihu kníh - Sväté Písmo, spozná najväčšieho priateľa, Ježiša, Božieho Syna. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018