Meditácia na 28.01.2019

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 22-30

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

 

Nenápadné zvodné pokušenie

Diabol má určitú moc, hoci obmedzenú, že môže používať rôzne prostriedky a ľudí. Vieme, že je dôsledný a vytrvalý. Ak ho odoženieme, vracia sa tisíckrát a podniká všetko preto, aby si odniesol svoju obeť, dosiahol svoje víťazstvo. A výsledok? Hriech nás nikdy neobohatí. Dnes nás Pán Ježiš zvlášť upozorňuje na hriechy proti Duchu Svätému. Je ich šesť: 1. Opovážlivo sa spoliehať na milosrdenstvo Božie. Je to prehrešenie proti nádeji. 2. Pochybovať o milosrdenstve Božom a oddať sa zúfalstvu. Znamená to, že sa prehreší ten, kto nedôveruje, že mu Boh odpustí. 3. Odporovať poznanej pravde. 4. Závidieť blížnemu milosť Božiu. 5. Zatvrdiť si slovo oproti spasiteľnému napomenutiu. 6. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti. Tieto hriechy zatvárajú cestu milostí Ducha Svätého do duše.

Spoliehať sa, že mi aj tak Pán Boh odpustí, nevedie k boju proti slabostiam, naopak, človek sa im znova a znova poddáva a z človeka sa stáva troska, skrachovaná existencia. Postaviť sa otvorene proti pravde je urážka hrubého zrna. Nepriznať si svoj omyl, chybu, je aj skutok nespoločenský. Sú to teda vážne a varujúce hriechy pre nás. Potešme sa, že pri všetkých svojich nedostatkoch, chybách a pokleskoch chceme bojovať znova a znova, chceme sa vyhnúť hriechu, opustiť a zanechať každú príležitosť ku hriechu. Keď však znova upadneme, chceme aj znova vstať. Pripomeňme si Podobenstvo o márnotratnom synovi. Toto je jasná a krásna perspektíva do plodného života tu na zemi a raz zaiste k blaženej odmene v Božom kráľovstve. Vidíme, že nie je víťazstvo ako víťazstvo. Najväčšie víťazstvo je však také, keď zvíťazíme nad sebou samým a nad svojím hriechom. Prosme teda svojich patrónov, anjelov strážcov, prosme Pannu Máriu o pomoc vždy zvíťaziť v pokušení. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018 | ZLO