Meditácia na 10.03.2019

1. pôstna nedeľa | Lk 4, 1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

 

Výzva: vrátiť sa k pravým hodnotám

Pôst by mal byť časom modlitby, účasti na krížovej ceste, desiatku bolestného ruženca alebo krátkeho úryvku zo Svätého písma. Pôst sa má prežiť vo väčšej duchovnej aktivite. Boh nehľadí na množstvo či veľkosť predsavzatí, ale na ich kvalitné prežitie. Pôstny čas možno využiť prácou na sebe. Často je ľahšie zriecť sa jedla či nápoja, ako nájsť si viacej času pre najbližších, mať milé slovo, usporiadať prípadné nedorozumenia, napätia, vzťahy, ale i rázne zamedziť novému zlu, hriechu. Výzva k zmene života. Zachovávať prikázania.

Počas pôstu, keď si pripomíname utrpenie a smrť Krista, je možnosť vrátiť sa k pravým hodnotám duše i tela. Predísť, predchádzať, víťaziť nad pokušeniami znamená aj chrániť sa zbytočných znakov, ktoré po nezvládnutých pokušeniach ostávajú.Je správne, že začíname od malých vecí. Už to, že si vzbudzujeme ten najlepší úmysel, ako je modlitba, túžba zriecť sa hriešnych návykov, urobiť rodinu i seba šťastnými je správne.

Skúsme sa častejšie zastaviť a všimnúť si sám seba, svoje správanie, čo práve robím, kde idem. Pousilujme sa častejšie vkročiť do kostola, vziať do rúk ruženec, Sväté písmo. Zadívajme sa do zrkadla a usmejme sa na seba, usmejme sa na svojich drahých. Nájdime si pre nich čas. Vložme sa do rúk Krista. Skryme sa pod ochranu Panny Márie. Predsa nič nás to nestojí, a veríme, že je to veľa. Boh nepozerá na veľkosť našich činov. Pozerá na to, koľko lásky vkladáme do skutkov, slov, myšlienok... Evanjelista Lukáš o pokúšaní Ježiša napísal: „Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel“ (Lk 4,13). Týka sa to aj nás. Amen

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018 | UTRPENIE