Meditácia na 25.03.2019

Zvestovanie Pána | Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Stretnutiu anjela Gabriela s Pannou Máriou hovoríme „Zvestovanie"

Anjel pri zvestovaní oslovuje Máriu a zveruje jej dôležitý oznam. Oslovuje Máriu slovami, ktoré hovoria o veľkosti posolstva a zároveň o veľkej láske Boha k Panne Márii. Mária, hoci zarazená, premýšľa o tomto ozname. Je isté, že o predpovedi vie. Bola pravoverná Židovka a každý Žid o prísľube vie. Mária však premýšľa. Nevie nič viac, len to, čo hovoria proroci, a preto si pýta viac informácií: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám" (Lk 1,34). Dostáva sa jej vysvetlenia, dokonca svedectva o príbuznej Alžbete, ktorej tiež Boh preukázal veľké dobrodenie v starobe, že tiež počala syna, hoci bola neplodná. Anjel ešte pripojí slová: „Bohu nič nie je nemožné" (Lk 1,38). A Mária dáva svoj súhlas.

Boh si nevyberá osoby, ktorým milosť udeľuje podľa kritérií dnešnej doby. Nám možno imponuje krása, moc, bohatstvo, vplyv... Jemu však srdce - v ňom vidí pravý obraz o nás samých. Pre každého z nás je tu ponuka milosti už od nášho počatia. Zo strany Boha je o nás vždy záujem, má vždy starosť o našu spásu. Nezáujem môže byť len z našej strany. Niekedy si to predstavujeme veľmi ľahko. Chceme mať mnoho lásky, šťastia, pokoja, ale bez nášho pričinenia. Zabúdame, že tieto hodnoty musíme predovšetkým naším úsilím vytvárať my. Boh má akoby vystretú ruku smerom k nám, aby pomohol. Zasieva do nás akoby semená a tými sú milosti - pôsobia v nás, aby sme túžili dosiahnuť pravé hodnoty a mali na to dostatok potrebných síl. Je to pomoc pre ľudí, aby odpovedali na ponuku stať sa Božími deťmi, jeho adoptovanými synmi. Máme slobodu prijať, ale i odmietnuť milosti, žiť či nežiť z Božích darov, alebo byť sprevádzaný milosťou v našom úsilí o spásu.

Mária, ovplyvňovaná milosťou, bola ochotná povedať Bohu svoje "Áno". Aj od nás sa vyžaduje, aby sme dali svoj súhlas Bohu. Nechajme na seba vplývať milosť a spolupracujme s ňou, aby nás urobila schopnými žiť s Bohom a konať z lásky k nemu. Odstráňme zo srdca to, čo ju v nás uháša. Dajme v srdci priestor pre Božie konanie a vtedy zvíťazí milosť. Buďme pre milosť otvorení tak ako Mária. Ona dostala tú milosť, že sa mohla narodiť bez dedičného hriechu. Boh ju stále viedol a to tým, že ju naplnil milosťou, s ktorou ona denne žila, a tak sa mohla stať matkou Ježiša, Božieho Syna. Napodobňujme Pannu Máriu vo vernosti i oddaniu sa tomuto daru, ktorý si nemôžeme zaslúžiť. Je to vždy dar, ktorý v nás má pôsobiť a priniesť ovocie v každodennom živote. Ako Boh uchránil Máriu od poškvrny hriechu svojou milosťou, i nám dáva a ponúka milosti, aby sme Ježiša prijali do svojho vnútra. Nie sme odkázaní len na vlastné sily. Boh aj nám ponúka ľahšiu cestu, cestu milosti. Prosme Pannu Máriu, ktorá je bohatá na Božie dary, aby nám vyprosila hojné milosti a čistotu srdca, aby sme mohli spolu s ňou vždy povedať "Áno" Ježišovi, ktorý chce prísť predovšetkým teraz do našich sŕdc. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2014 | 25. marec - Deň počatého dieťaťa