Meditácia na 28.03.2019

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli | Lk 11, 14-23

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

 

Som za či proti Kristovi?

Nepretvarujem sa vo vzťahu k Bohu? Moje myšlienky, slová, skutky hovoria či som za či proti Kristovi. Ako a čím upevniť svoj vzťah ku Kristovi? Aj mne patria Ježišove slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje“ (Lk 11,23). Čas pôstu je aj čas, keď pomocou pokánia, umŕtvovania, najmä plnenia povinnosti chceme dať najavo, že celkom chceme patriť Kristovi. Veríme totiž moc zlých duchov. Ich sily pôsobia na nás. Nestačia nám len prirodzené sily. Uvedomujeme si význam pomoci od Boha. Boj so zlými duchmi patrí k samotnej podstate Kristovho poslania. Ježiš nás v boji nenecháva samotných Potrebné je poznať činnosť zlých duchov u seba i okolí: nemých, slepých, hluchých, nečistých atď.. Cirkev odporúča sa modliť k sv. Michalovi archanjelovi, sv. Jozefovi a iným ochrancom v boji so zlým duchom. Čo pravidelná modlitba exorcimu? Kto je s Bohom, ten môže počítať s jeho pomocou. Taký človek sa nespolieha len na svoje sily a schopnosti.

Často a najmä po svätom prijímaní sa modlime modlitbu: Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil(a) na veky vekov. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | ZLO