Meditácia na 01.04.2019

Pondelok po 4. pôstnej nedeli | Jn 4, 43-54

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“ Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“ Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.

 

Mať dôveru v Boha

Boh ponúkol človeku, aby mu dôveroval. Stotník je pohan a uveril v Ježiša. Evanjelista poukazuje na to, že tí, ktorí ho prijímajú, nie sú zákonníci a farizeji. Tí, ktorí by mali spoznať v osobe Ježiša Mesiáša, ho nespoznávajú, ale veria mu pohania a hriešnici. Zázraky sú znamením príchodu Božieho kráľovstva. Boh je všemohúci. Stačí jedno slovo a ste zdraví. Svätý Ján Mária Vianney povedal: "Boh je všemohúci, on môže vždy robiť zázraky a robil by ich aj teraz, ale ľuďom chýba viera." Musí byť taká silná ako u dnešného stotníka. Stotník veril, veľmi veril a nepochyboval. Preto aj Ježiš vyzdvihol jeho vieru. Ani Izraeliti nemali takú vieru, akú mal tento pohan. Myslíte si, že teraz sa zázraky nedejú? Dejú, len treba mať vieru. 

Evanjelium nám dnes ukazuje tri stupne viery. Prvý je založený na viere v zázraky. To je viera tých, ktorí kladú Bohu podmienky, preto ich Ježiš kritizuje: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte" (Jn 4, 48). Druhý stupeň je viera v slovo Božie, ktoré Pán Ježiš učí. Takúto vieru má kráľovský úradník z evanjelia, o ktorom evanjelista hovorí: „On uveril Ježišovmu slovu a šiel" (Jn 4, 50). Tretím stupňom je viera v Ježiša. K tomuto stupňu prišiel úradník, keď sa vracal domov a na ceste mu oznámili, že mu syn žije. Tu vidíme, že neostal len pri slovách Pána Ježiša, ale spoznal, že Ježiš je sám Boh. Evanjelista zaznamenal následok tohto rozhodnutia: „A uveril on i celý jeho dom" (Jn 4, 53). Viera úradníka prešla troma stupňami vývoja: od viery postavenej na zázraku uzdravenia chorého dieťaťa - cez vieru v mocné Ježišove slová - až k viere v osobu Ježiša, v ktorej sa stretávame s Bohom. V živote si často ani neuvedomujeme tieto tri stupne. Je však potrebné, aby sme rástli vo svojej viere, aby sme sa z času na čas zastavili a zamysleli sa nad svojim vzťahom k viere, k učeniu Ježiša Krista a k jeho osobe, a kriticky nielen zhodnotili, ale i upresnili v tejto línii svoj život. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | VIERA | UTRPENIE