Meditácia na 03.04.2019

Streda po 4. pôstnej nedeli | Jn 5, 17-30

Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

 

Boh pracuje a pracujem aj ja

V akom štádiu sa prejavuje u mňa lenivosť? Aké mám osobné skúsenosti s lenivosťou? Čo vyvoláva u mňa pojem pracovať? Ježiš hovorí Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5,17). Boh stále pracuje a akosi musí pracovať, ak svet, ktorý stvoril, má naďalej existovať. Dielo stvorenia stále trvá. Boh pracuje celkom reálne i v našom živote. Aj dielo vykúpenia Ježiša Krista sa stále koná. Koná sa na oltári, v našich dušiach, v živote - koná sa dielo jeho utrpenia a spásnej smrti. Na svojej spáse musí pracovať každý človek. Práca sa ma konať vedome a dobrovoľne. Nekonajme nič bezmyšlienkovite, mechanicky, automaticky. Pracujme vo vedomí, že spolupracujeme s Bohom. Nech naša práca zodpovedá maximálnemu úsiliu rozumu a srdca. Ježišov kríž, nech je aj môj kríž. Povinnosti, úlohy, úrad, postavenie, všetko konať s Ježišom, pre Ježiša a v Ježišovi.

Návrh na osvojenie si: Využiť pôstnu dobu na osvojenie si, že všetko robiť s Ježišom.

facebook_like_logo.jpg | 2018