Meditácia na 18.04.2019

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok Pánovej večere | Jn 13, 1-15 

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

 

Ježiš musí odísť, ale rovnako aj zostane

Ježiš sa rozhodol podniknúť to, čo bude tajomstvom a zároveň darom. Zázrak, ktorý Ježiš pri Poslednej večeri uskutočňuje, je čosi neslýchané: sú to sviatosti kňazstva a Eucharistie. Ježiš v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína zostáva ako Boh medzi tými, ktorí uveria v jeho božstvo. K tomuto daru pre ľudstvo sa rozhodol sám Boh. Pri Poslednej večeri Ježiš berie do rúk chlieb, požehná ho a všemohúcim gestom Boha, láme ho a dáva učeníkom slovami: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo“ (Mt 26,26). Potom berie do rúk kalich s vínom, vzdáva vďaky a dáva ho učeníkom slovami: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26,27-28). “Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22,19). Čo to znamená dať niekomu svoje telo a svoju krv? To znamená oddať sa mu celý so všetkým čím je a čo má. Tým sa dáva Ježiš učeníkom, aby ho mali stále medzi sebou a mohli ho milovať. Keď sa Ježiš dáva pod spôsobmi chleba a vína, dáva sa ľudstvu do konca čias. Je to odovzdanie Ježiša ako daru ľudstvu.

Liturgia dnešného večera nám dáva pred oči zázrak lásky. Pri Poslednej večeri začala nová éra vzťahu Boha k ľuďom. Boh vo svojej pokore a jednoduchosti vstúpil do iného, do konca sveta trvajúceho vzťahu s ľuďmi. Dar Eucharistie je sám Boh. Keď kňaz vysloví nad chlebom a vínom slová, ktoré vyslovil Ježiš vo večeradle, spôsoby chleba a vína spôsobujú celú prítomnosť Krista medzi nami. Amen.

---

 Účasť na svätej omši bude ti najväčšou útechou v hodine tvojej smrti.  Na osobný súd si nesieš so sebou každú svätú omšu a tieto budú tvojimi orodovníkmi.  Každou svätou omšou, vypočutou vlastnou mierou horlivosti, viac-menej môžeš umenšiť svoje dočasné pozemské tresty.  Prítomnosťou na svätej omši najväčšmi preukazuješ svoju oddanosť svätému Človečenstvu Pána Ježiša.  Svätá omša nahrádza mnoho tvojich zameškaní a nedbanlivostí.  Svätá omša zmaže tvoje odpustiteľné hriechy, z ktorých si sa nikdy nevyspovedal.  Zlý duch má menšiu moc nad tebou.  Horlivým počúvaním svätej omše poskytuješ čo najviac pomoci dušiam, trpiacim v očistcovom ohni.  Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné obetovanie inými za teba po tvojej smrti.  Zachrániš sa pred mnohými nebezpečenstvami a nešťastím, ktoré by si ináč neobišiel.  Každá svätá omša ti získava novú a novú slávu v nebi.  Prítomnosťou na svätej omši skracuješ očistcové trápenia, ktoré ináč na teba čakajú.  Vo svätej omši si účastný kňazského požehnania a ktoré Boh potvrdzuje aj v nebi.  Počas svätej omše kľačíš medzi armádou anjelov, ktorí s bázlivou úctou sú prítomní na Božskej obete.  Zo svätej omše si nesieš domov Božie požehnanie, účinné aj na tvoje hmotné záležitosti. /sv. Faustína, den

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | ✞ KRÍŽOVÁ CESTA  | 2018 | TK KBS