Meditácia na 05.05.2019

3. veľkonočná nedeľa | Jn 21, 1-19

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

 

Všetko vo svete podlieha zmenám a raz i zániku

Vo veľkonočnej dobe si zvlášť uvedomujeme, že kto a čo nepodlieha zmenám a čo nikdy nezanikne - Boh a jeho učenie. Jednou vetou: nesmieme na to zabúdať. Pri rôznych zmenách života je správne mať vzťah k zdroju, ktorým je Ježiš a čerpať od neho vždy to, čo je pre nás potrebné na udržanie a rast Božieho života v nás, aby sme raz mali účasť na večnej sláve v Božom kráľovstve. Mať vzťah k Cirkvi, ktorá je a bude prenasledovaná. K Cirkvi, ktorej štruktúry by chceli mnohí ovládať, aby sa riadila ich predstavami. Cirkev nikdy nebude súhlasiť s potratom, rozvodom, eutanáziou, vraždou, sociálnou krivdou, odstránením Desatora. 

Na pomníku je tento nápis: Otto Schimek, narodený 5. 5. 1922, popravený v 1944 Vermachtom, pretože odmietol strieľať do nevinných ľudí. K nápisu je potrebné uviesť: Otto bol rakúsky študent, ktorý musel narukovať na začiatku roku 1944. Pri jednej akcii, kde partizáni spôsobili jednotke smrť vojaka, nariadilo vedenie na zastrašenie zastreliť niekoľko obyvateľov Machovej, odkiaľ pravdepodobne pochádzali partizáni. Otto bol vybraný do popravnej čaty. Keď vyhlásil: „Do nevinných ľudí nebudem strieľať,“ na základe okamžitého vojenského súdu bol prvý popravený. V liste matke ešte napísal: „Viem, že v každej chvíli som v rukách Božích. On sám moje správanie primerane odmení. Chcem byť vždy verný Bohu. S ním nič nemôžem stratiť. Iba svoj pozemský život. Preto neplačte, odchádzam šťastný.“ 

Nie iba on. Každý, kto plní vôľu Boha, nachádza odmenu, ktorú môže dať len on. Tak ako apoštoli (Sk 5,27-32.40-41), keď im zakázali prísne učiť v Ježišovom mene, odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ Aj od nás zmŕtvychvstalý Ježiš čaká vernosť. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018