Meditácia na 15.07.2019

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 34 - 11, 1

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

  

Ježišove požiadavky

Pán Ježiš nám dnes hovorí, že kto žije podľa jeho učenia, ten ho prijíma. A kto prijíma Krista, prijíma toho, kto mňa poslal - Boha Otca. Nakoniec sme počuli aj hodnotu odmien: „Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu ako prorok. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu“ (Mt 10,41-42).

Kristove slová nie sú na získavanie sympatií u poslucháčov, nie sú ani hrozby, ale sú to slová večného života. Kto tieto slová pochopí, nájde cestu k spáse. Preto milujme svojho otca i matku, ale ešte viacej milujme nebeského Otca, s ktorým máme byť po celú večnosť. Milujme krásny dar života, ktorý je prípravou pre život v Bohu. Prijmime učenie Krista, lebo tak prijímame Boha. Za krásny a dobrý život i nás čaká to, čo okúsil svätý Pavol: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2,9). Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018