Meditácia na 31.07.2019

Streda 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 44-46

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

 

Úžasná krása a hodnota Božieho kráľovstva

Oproti podobenstvu o skrytom poklade, ktorý bol nájdený celkom nečakane, stojí podobenstvo o vzácnej perle. Kupec ju dlho hľadal a nečakane ju našiel. Hľadajúcemu sa dostalo toho nálezu ako vytúženej odmeny za jeho hľadanie. Hľadanie nebolo zbytočné. Pre nás je to výzvou, že musíme Boha hľadať s celou vážnosťou a pevne sa ho držať vo všetkom vernosťou. Pre koho Božia vec nie je hodná každej obety, ten nikdy nepochopí vzácnosť perly. Vzácna perla je nezničiteľná, nemožno ju stratiť a získame ju už tu na zemi, aby tiahla naše srdce hore do neba. Aj apoštoli Pavol a Matúš všetko zanechali, keď spoznali bohatstvo Ježišovho slova.

Skúsme si teraz predstaviť seba samých ako poklad, ako perlu nevyčísliteľnej hodnoty. Boh pozná našu hodnotu a chce, aby sme mu patrili. Pre mnohých z nás bude asi ťažké predstaviť si to. Veľa z nás sa pre vlastné poklesky a hriechy považuje za bezcenných. Často cítime, že sme urobili niečo, čo na nás zanechalo škaredú možno nezmazateľnú škvrnu. Avšak, pravda je taká, že Ježiš prešiel dlhú cestu, aby nás našiel. Vzdal sa všetkého, podstúpil smrť na kríži, aby sme sa stali deťmi jeho Otca a spoludedičmi pokladov nebeského kráľovstva. Aký úžasný je náš Boh. V jeho očiach sme perlami a cení si nás viac, než si dokážeme predstaviť. 

Dovoľme dnes Ježišovi, aby nás našiel. Neschovávajme sa za svoje hriechy, za svoju pýchu. Ježiš túži vojsť do našich sŕdc, nebojme sa prijať túto otcovu perlu - Ježiša. Boh nás vyzýva, aby sme objavovali radosť z toho, že sa stáva pre nás veľkým pokladom. Amen.

facebook_like_logo.jpg | MODLITBA | 2018