Meditácia na 26.08.2019

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 13. 15-22

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“

 

Iné slová, iné skutky...

Jednou z nepekných vlastností človeka je pokrytectvo a prefíkanosť. Takýto človek je nepríjemný a problematický. Pán Ježiš ostro pranieruje takýchto ľudí: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci“ (Mt 23,13). Pokrytcom je človek, ktorý vie niečo nariaďovať, ale pritom to sám neplní alebo niečo hlása, a podľa toho sa neriadi. Toto sa vzťahuje na vodcovské skupiny učených vyvoleného národa, farizejov a zákonníkov. Tak sa stalo, že farizeji presunuli náboženstvo do celkom vonkajších znakov. 

Často si musíme spytovať svedomie a zistiť, či nedochádza aj u nás k akejsi rozpoltenosti. Teda: Iné slová a iné skutky. Čiže naše myslenie má byť jednotné so skutkami. Rodič posiela dieťa na svätú omšu, a sám nejde. Vedúci sa správa na pracovisku ako neveriaci, a v nedeľu ide na tretiu dedinu do kostola na svätú omšu. Pred cudzími je anjel, a pred svojimi diabol... Musíme si aj v tom pospytovať svedomie, či sme svojím životom nedali zlý príklad, neodviedli niekoho od Pána Boha svojím povrchným správaním, ľahostajnosťou a pretvárkou. Pri pravidelnom spytovaní svedomia nemali by sme sa venovať len záporným veciam, ale máme hľadať a do nášho života aj vovádzať to pozitívne. Predstaviť si, kde a čo nás čaká. Ako kresťania si máme naplánovať niečo, čo môže obohatiť nás i druhých. Ste predsa v určitom zmysle učiteľmi a takýmto prístupom aj svetlým prínosom. Musíme si uvedomiť, že dvojtvárnosť môže narobiť nepríjemnosti na oboch stranách. Aj keď sa naše vnútro necíti dotknuté slovami - Beda! - buďme však vďační za ne a nech nás usmernia ku konaniu dobra. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018