Meditácia na 30.08.2019

Piatok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

 

Memento mori

Stará a stále rovnako aktuálna myšlienka “Memento mori“ priviedla opáta z Cluny k myšlienke venovať aspoň jeden deň v roku modlitbám za zomrelých. Pápež Benedikt XV. v roku 1915 povolil kňazom slúžiť v tento deň tri sv. omše za zosnulých. Jednu na úmysel kňaza, druhú za všetky duše v očistci a tretiu na úmysel Svätého Otca. Prečo to robíme? Veríme vo večnú spásu. Už v Starom zákone Júda Machabejský po víťazných bojoch z Božieho vnuknutia robí zbierku, ktorú posiela do Jeruzalema, aby sa konali modlitby a obete za zomrelých (porov. 2 Mach 12,46). Veríme, že smrťou sa život nekončí. Veríme, že Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Zo Zjavenia sv. Jána apoštola vieme, že do neba nevojde nič nečisté (porov. Zjv 21,27). Veríme, že človek za svoje hriechy buď tu na zemi, alebo po smrti v očistci musí zadosťučiniť za svoje hriechy. Veríme, že duše v očistci už nemôžu byť zatratené. Očistec spočíva v dočasnom odlúčení od blaženého spoločenstva s Bohom. Duše majú istú slávu v Božom kráľovstve, ale čas utrpenia im môžeme pomôcť skrátiť svojimi modlitbami, obeťami. V tomto stave bolestného očisťovania existuje len jedna útecha, že príde koniec prežívaných múk. Veríme, že aj duše v očistci môžu nám pomôcť.

Preto sa máme nielen za duše v očistci modliť, ale ich aj prosiť o pomoc. Keď sa dostanú do spoločenstva v nebi s Bohom, iste budú našimi orodovníkmi. Podľa učenia Tridentského koncilu duše v očistci môžu od nás dostať pomoc, a preto za duše obetujeme nielen modlitbu, ale aj sv. omše, prijímania, sebazápory a podobne. Čo obetujeme za duše dnes? Zajtra? A každý deň? 

facebook_like_logo.jpg | 2018 | Memento mori | Adieu...