Meditácia na 07.09.2019

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 1-5

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

 

Láska a pozornosť blížnym - najvyšší zákon

Človek je pánom nad zákonom, pretože nie človek je pre zákon, ale zákon pre človeka. Preto žijeme podľa určitého poriadku, či stanov, aby to slúžilo nám alebo spoločenstvu a nie, aby sme uspokojili zákonodarcu, alebo iba splnili zákon. Teda významovo nižšie podriaďujeme vyššiemu. Keď niekto ochorie na zlyhanie obličky, ktorej nedostatočná činnosť spôsobí infekciu a z tej by nastala smrť nemocného, ten je okamžite pripravený obetovať tento orgán pre záchranu svojho života.Keď nás v živote pritlačí choroba, ťažkosti so sebou alebo s druhými, snažme sa našu chorobu, problémy, obetovať a aj vnútorne prijať túto obetu ako ich podriadenie vyššej hodnote - a to pre Boha, svoju spásu i svojich blížnych. I keď je to ťažké a aj keby sme nechceli a ani by sme to neobetovali, i tak obeta ostane naším jediným východiskom pre oslavu Boha a našu spásu.

Nech nám Pán udelí dostatok milostí k tomu, aby nám nikdy neboli ľahostajní ľudia v našom okolí a ani ich konkrétne životné potreby. Veď za všetky naše ťažkosti, ktoré obetujeme Bohu, budeme bohato odmenení. Amen.

Láska