Meditácia na 02.10.2019

Streda 26. týždňa v Cezročnom období | Mt 18, 1-5. 10

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

 

Anjel strážca 

Mnohí zabúdajú na skutočnosť, že nikdy nie sú sami, že Boh dal každému z nás od nášho počatia anjela strážneho, keď sme dostali dušu a stali sme sa podobní Bohu. A na túto skutočnosť si spomíname pri slovách Pána Ježiša: „Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach " (Mt 18,10). V Písme sa často stretávame s anjelmi. Slovo anjel pochádza z gréckeho slova a značí "posol". Stretávame sa s týmito poslami už pri zničení Sodomy: „Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!" (Gn 19,15). Keď Abrahám posiela syna Izáka do sveta, hovorí, čo mu povedal Boh: „Pošle pred tebou svojho anjela, aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi ženu" (Gn 24,7). A taktiež s anjelmi a poslami sa stretávame v Novom zákone. Jozefovi sa vo sne zjavil anjel s príkazom: „Jozef, syn Dávidov... " (Mt 1,20). O Zachariášovi čítame, keď prinášal kadidlovú obetu v chráme: „Tu sa mu zjavil Pánov anjel... " (Lk 1,11). Rovnako Panne Márii oznamuje posol od Boha - anjel posolstvo, ktoré sa začína slovami: „Zdravas, Mária... " (Lk 1,26-38). Keď sa Ježiš krvou potil, prichádza tiež posol - anjel (por. Lk 22,43). A keď Ježiš vstal z mŕtvych, či to neboli anjeli, ktorí oznámili ženám, že vstal z mŕtvych? (por. Mt 28,5). A ďalšie a ďalšie miesta hovoria o týchto posloch Boha.

Úcta k anjelom bola už v Starom zákone. Rovnako má svoje miesto aj dnes. Cirkev učí, že anjeli nie sú len poslovia, ale aj strážcovia a vykonávatelia vôle Boha. Anjela nemáme len ako sprievodcu na ceste životom, ale anjelov majú aj organizácie, spoločenstvá, národy a podobne. Tak Boh preukazuje ľuďom svoju lásku. Anjeli sú čistí duchovia, ktorí nemajú telo, ale majú rozum a sú slobodní. To znamená, že aj oni prešli skúškou lásky k Bohu, akou musíme prejsť všetci ľudia. Spomeňme si na boj pyšných anjelov s vernými Bohu. O anjeloch sa zvykne rozprávať a znázorňovať ich s krídelkami. To je len symbol ich pohotovosti pri pomoci, ktorú nám preukazujú. To, že ich pomoc necítime, nie je ich chyba, ale naša.

Zabúdame týchto svojich sprievodcov prosiť a vzývať o pomoc a ochranu. Zabúdame s nimi spolupracovať. Práve dnes je namieste, že si uvedomujeme potrebu spolupracovať s našimi sprievodcami života. Krátka modlitba, najlepšie strelná, pretože pochádza z konkrétnej situácie, nám na príhovor týchto Božích poslov prinesie mnohé milosti. Zaujímavé sú udalosti zo životopisov svätých. Niekedy sa to zdá skôr rozprávka, ale rozprávka to nie je.

Keď svätý Don Bosco mal byť v tmavej uličke prepadnutý skupinou mužov, ktorým jeho činnosť prekážala, nechápal, prečo mu ustupujú. Keď prechádzal okolo nich a obzrel sa, vtedy pochopil. Za ním kráčal veľký pes, ktorého už viackrát videl, keď mu hrozilo nebezpečenstvo. On sa vtedy modlil k anjelovi strážnemu. Vieme, že ho nazval belkom pre farbu srsti. Rovnako sa o existencii anjela strážcu presvedčili aj iní. Rozpráva sa, že v spoločnosti sa hrešilo, vyslovovalo meno Božie nadarmo. Domáca pani počula tichý hlas v srdci, aby napomenula hostí. Neposlúchla. Za chvíľu sa ozvalo v miestnosti veľké zaucho a líce domácej bolo červené. Vysvetlila prítomným, čo sa stalo. Dostala za nich zaucho od anjela strážcu, lebo ho neposlúchla. 

Bez ohľadu na vek a vzdelanie prejavujme pravidelne svoju úctu sprievodcovi nášho života, anjelovi strážcovi. Nech do repertoára našich modlitieb je zaradená na každý deň aj modlitba k anjelovi strážcovi. Amen.

facebook_like_logo.jpg | Gaudete et exsultate | Filharmónia ticha "Solo per Te"