Meditácia na 11.10.2019

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 15-26

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

 

V dobrote nasledovať Ježiša proti diablovi

Sú ľudia, a medzi nimi sa, žiaľ, nachádzajú aj teológovia, ktorí si myslia, že diabol neexistuje. Hovoria, že všetky citáty, ktoré máme v Biblii o diablovi, sú iba výrokmi typickými pre kultúru, v ktorej žili Židia. A preto, kedykoľvek Ježiš hovorí o diablovi, nepotvrdzuje existenciu diabla, ale hovorí iba rečou ľudu, ktorí v tom čase veril v anjelov, diablov a duchovné bytosti. Pápež Ján Pavol II. odsudzuje tých, ktorí šíria takéto teórie. Veď si ani nevieme predstaviť, žeby nás Biblia zavádzala. Možno budete prekvapení, ale v Biblii nájdete viac výrokov o diablovi, ako o Duchu Svätom. To pravda neznamená, že diabol je dôležitejší, ako Duch Svätý. Z Písma jednoznačne vyplýva, že diabol je osobné bytie. Ak by sme chceli tvrdiť, že nejestvuje, alebo nie je osobným bytím, museli by sme z Biblie vytrhnúť veľmi veľa strán. Svätý apoštol Ján vo svojom treťom liste hovorí dôležitú vetu: „A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3,8). To je jeden z dôvodov, prečo Ježiš prišiel medzi nás - aby zničil diablove skutky. Pápež Pavol VI. opisuje diabla takto: „Diabol je hrozná, tajomná a desivá skutočnosť.“ Musíme si uvedomiť, že diabol je tá najinteligentnejšia bytosť, aká kedy existovala. Má dar uzdravovania, dokáže robiť divy, pozná celé Písmo naspamäť, ako hovorí svätý Jakub, verí v Boha, ale neverí srdcom, verí iba svojou mysľou. Jeho viera nevedie k láske, ale k nenávisti. Má dva ciele: V prvom rade chce klamať ľudí. Je to veľký luhár. Jeho druhým cieľom je odviesť našu pozornosť od Ježiša. A je preto ochotný urobiť čokoľvek. Zožiera ho totiž veľká závisť, keď duša miluje Boha a blížneho. Ježiš nám však hovorí: „Nebojte sa!“ On dokonale porazil a pokoril diabla.

Diabol vie, že nemá nad nami absolútne žiadnu moc, ak mu to my nedovolíme. Len si vyberme za vodcu svojho života Ježiša, On nás nikdy nesklame. Amen.

2018Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 7.