Meditácia na 25.10.2019

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období | Lk 12, 54-59

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete poSúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“


Prítomný čas

Čím sa viac zaoberám: čo bolo, čo bude a čo prežívam? Prečo? Aké mám skúsenosti s prežívaním prítomnosti Božej? Ježiš napomína: „Pokrytci, vzhľad neba a zeme viete vykladať; ako to, že terajší čas vyložiť neviete?“ (Lk 12,56) Život sa nedá, nemôže zopakovať. Reparát je nemožný. Je náročné a zodpovedné, teda záväzné splniť všetko, čo Boh právom žiada. Stvorení sme na Boží obraz a tak máme rozum a slobodnú vôľu. V sile Ducha Svätého máme poznať znamenia svojho času. Miesto kde žijem, ľudia s ktorými sa stretávam, udalosti ktorých som svedkom, a iné sú znamením, ktoré mám využiť k spáse. Mám sa dať a sám sa mám vychovávať a viesť. Každý okamih, sekunda, hodina a deň sú darom od Boha. Dar sa má prijať s vďačnosťou. Čím väčší dar, tým väčšia zodpovednosť. Prítomný okamih je najväčší dar.

Za to, čo bolo, poďakujme, odprosme. O to, čo bude, prosme. Prítomný čas žime naplno s Bohom. Nikdy nie sme sami. V láske Ducha Svätého žime v pravde a spravodlivosti s bratmi a sestrami. Často obracajme duchovný zrak k našim vzorom anjelom a svätým.

Návrh na osvojenie si: Intenzívne prežiť deň v prítomnosti Božej.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | ŽIVOT