Meditácia na 25.11.2019

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 1-4

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

 

Ježiš chce všetko

Priatelia, ten istý Ježiš je tajomne prítomný aj medzi nami, hľadí na nás a pozoruje, čo prinášame do pokladnice jeho Cirkvi. Pristupujeme skromne, veď to, čo prinášame, sú len drobné mince, niekoľko peniažtekov podľa miery a noriem tohoto sveta. Aj o našom zhromaždení platia slová svätého Pavla: „Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela a ani veľa mocných, ani veľa urodzených“ (1 Kor 1,26). Aj dnes hľadí Pán Ježiš na to, ako pristupujeme k „pokladnici jeho Srdca“. Pristupujú deti a prinášajú detskú nevinnosť, úprimnú nábožnosť. Sú to dva haliere v očiach sveta, je to neoceniteľný poklad v Ježišových očiach. Prichádzajú mladí ľudia. Mladík, čo ponúka svoj život pre kňazskú službu, dievča, čo sa chce zasvätiť Bohu a slúžiť svojim blížnym ako rehoľná sestra. Prichádzajú dvaja mladí a vkladajú do tejto Božej pokladnice svoju manželskú vernosť. Pristupujú rodičia a vkladajú do pokladnice Srdca Ježišovho svoje deti. Prichádzajú starší i vdovy, ktorých už život poznačil prácou a krízami. Predkladajú svoje dva peniažteky: modlitbu a obetu. Zo skromných darov buduje Ježiš Božie kráľovstvo. V tom je veľkosť a dôstojnosť kresťanského života. Ale to nás aj zaväzuje zakaždým, keď vstupujeme do chrámu Božieho, keď prichádzame sláviť Eucharistiu. Vtedy by sme sa mali skúmať a položiť si otázku: Prinášam naozaj všetko, čo mám? Predkladám Bohu ako obetný dar celé živobytie, celý svoj život s jeho radosťami i bolesťami, prácou, námahou i neúspechmi? Nič rozumnejšie nemôžeme urobiť so svojím životom, než ho vhodiť do pokladnice Božej dobroty a milosrdenstva. Tak si naveky zachová svoju cenu.

Modlime sa preto so svätým Ignácom: Vezmi, ó Pane, prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, rozum a celú moju vôľu. Všetko čo mám, alebo čím vládnem. Ty si mi to dal a tebe, Pane, to aj vraciam. Všetko je tvoje, nakladaj s tým úplne podľa svojej vôle. Daj mi len tvoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí. Amen.

2018