Meditácia na 28.11.2019

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období | Lk 21, 20-28

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov. Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

 

Koniec sveta

Čo viem o konci sveta? Ako sa najlepšie pripraviť na stretnutie s Ježišom svojim Vykupiteľom, ale i Sudcom? Je potrebné mať strach? Ježiš tých, čo sú mu verní, uisťuje: „Keď sa toto začne diať, pozrite, pozdvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28) Ježiš pripomína najprv koniec nášho osobného sveta, čo je postupný proces, starnutie. Tento proces je potrebné prežiť dôstojne. Koniec sveta, akým je smrť, treba vidieť ako niečo úplne prirodzené. Všetko, čo žije, musí zomrieť. Súhlas so smrťou ide ruka v ruke so súhlasom so životom. Príprava na smrť pomáha lepšie využiť život. Slepo nepriľnúť k prirodzenému životu.

Kto viac žije život duchovný, vnútorne bohatý, tým ma menší strach pred smrťou. Čím je peknejší život, tým menej sa za ním smúti (H. Elzenberg). Odložme žiaľ za tým, čo strácame. Myslime viac na to, čo je teraz dôležité a najmä na to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Návrh na osvojenie si: Koniec mesiaca november a koniec cirkevného roka využiť ako memento.

2018 | Mementp Mori | Adieu