Meditácia na 09.12.2019

Nepoškvrnené počatie Panny Márie | Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

meditacie_ls.jpg

Meno Mária znamená aj „nádej“,

...pretože sa stala od prvopočiatku nádejou celého ľudstva, ako to v raji v protoevanjeliu prisľúbil Boh (porov. Gn 3,15). Toto radostné posolstvo bolo dlho jediným mariánskym proroctvom, ktoré starozákonnému človeku primerane naznačovalo prednosti, ktorými bude obdarovaná nová Eva. Vedelo sa, že bude vo večnom nepriateľstve so zlým duchom, s otcom všetkého zla, neporiadku a nepokoja na svete a že spolu so svojím potomkom - Dieťaťom - dokonale pošliape hlavu. Toto víťazstvo nad satanom jej zabezpečila plnosť milosti a jej nesmierna láska k Bohu ako princípu všetkého dobra a spravodlivému rozdávateľovi prirodzených a nadprirodzených darov. „Keď prišla plnosť času“ (Gal 4,4), Mesiáš sa obetoval za ľudské pokolenie, dal si od diabla uštipnúť pätu a súčasne dovolil, aby jeho Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, spolu s ním sa stala Kráľovnou všetkých v nebi i na zemi. V dnešný sviatok (presunutý z nedele) neslávime historickú udalosť, príchod Panny Márie do slzavého údolia, ale pripomíname si dogmatický význam tajomstva Nepoškvrneného počatia.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie treba chápať ako mimoriadny dar milosrdného Boha, ktorým ju Kristus sám vykúpil a uchránil od Adamovej viny, a tak ju pripravil na najvznešenejšiu úlohu, aby bola Božou Matkou. Panna Mária nemala náklonnosť k zlému a nikdy sa nedopustila nijakého osobného hriechu. My pri sviatosti krstu bez našej zásluhy dostávame milosť byť raz občanmi nebeského Jeruzalema. Tak veľmi je dôležitý krst. Ako Panna Mária bola vždy svätá, tak aj od nás Boh žiada, aby sme spolupracovali s Duchom Svätým na udržaní a raste Božích milostí v nás. Ako Panna Mária bola vždy chrámom Božím, my nemáme zabúdať, že sme chrámom Ducha Svätého. Nepoškvrnené počatie Panny Márie je akoby púčik krásy, ktorý nám má pomôcť raz vidieť Boha z tváre do tváre. Dnešný sviatok je pre nás povzbudením vytrvať v boji s hriechom a každým pokušením. Panna Mária má byť pre nás zorničkou, ktorá ukazuje na Svetlo, Ježiša Krista. Amen.