Meditácia na 18.03.2020

Streda po 3. pôstnej nedeli | Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“


Ježiš vysvetľuje, že skôr zanikne nebo so zemou, ako by zaniklo Božie slovo, Boží Zákon. Teda, Božie slovo má väčšiu stabilitu, pevnosť ako to najpevnejšie na zemi a vo vesmíre. To, čo raz Boh povedal, nemôže neskôr zrušiť, inak by si protirečil a poprel by tak sám seba. A Ježiš nás ďalej vystríha, aby sme si nedovolili zrušiť čo i len najmenšie z prikázaní jeho Otca, lebo kto by takto učil ľudí, ten nebude mať žiadnu úctu a vážnosť ani u ľudí, ani u Boha. Ježiš toto prispôsobovanie si Zákona svojim mienkam a chúťkam spomína práve preto, lebo to takto robili farizeji a zákonníci. Nepochopili Boží zákon. A ak niečo z neho dodržiavali a učili tak ľudí, tak len kvôli Zákonu, nie kvôli Bohu. Ich srdcia sa vôbec nezhodovali s vonkajším dodržiavaním Zákona.

Čo z toho vyplýva pre nás? Ježiš Kristus dáva pravý zmysel Božím prikázaniam Starého zákona. On je ich naplnením, nie zrušením. A my už nie sme povolaní dodržiavať Zákon, literu, ale nasledovať Ježiša Krista ako toho, ktorý je plnosťou Zákona Božieho. Teda, našou prácou tu na Zemi, je plniť Zákon, ale nie tak, ako ho plnili zákonníci a farizeji, ale tak, ako ho plnili apoštoli a svätí všetkých čias až do dnes a to vďaka Duchu Svätému, ktorý sám nás vedie k plneniu Božích prikázaní. Naša spravodlivosť musí byť väčšia ako spravodlivosť farizejov, ktorí naoko dodržiavali Božie zákony, ale ich srdce bolo ďaleko od Boha. Preto buďme aj my veľmi opatrní a bedliví, aby sa z nás nestali len kresťania naoko, ale aby sme nimi boli aj v srdci. Amen.